Địa điểm văn phòng Alexandria Voter Registration Office cho bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ tối cho Thứ Bảy ngày 8 tháng 6 ở thành phố Alexandria thuộc Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 8 năm 2024


Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia

1 địa điểm Alexandria Voter Registration Office cho bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ tối cho Thứ Bảy ngày 8 tháng 6 ở thành phố Alexandria thuộc Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 8 năm 2024

AlexandriaVA Elections

Our office at 132 N Royal St, Suite 100 is open for early voting today, Saturday, June 8th, from 8am-5pm. For a full schedule of early voting hours and more details about the June 18th Dual Primary elections, visit our website: http://alexandriava.gov/Elections.https://www.alexandriava.gov/Elections

You May Also Like

More From Author