Alexandria Press Releases Virginia

Hạn chót để ghi danh Bỏ Phiếu Bầu Cử năm 2019 tại Virginia là Thứ Ba ngày 15 tháng 10 và Lá Phiếu thành phố Alexandria vào ngày 5 tháng 11 bao gồm Thượng viện tiểu bang Virginia, Hạ viện tiểu bang Virginia và Thư ký Tòa án Alexandria

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria Deadline to Register or Update Virginia Voter Registration is October 15 For Immediate Release: October 11, [more…]

Alexandria Press Releases

Thành phố Alexandria tổ chức Hội thảo Cộng đồng về Kế hoạch Cải thiện Sức khỏe từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa vào Thứ Bảy ngày 5 tháng 10 năm 2019 tại trường trung học T.C. Williams High School Minnie Howard Campus

Theo nguồn tin trên mạng thành phố Alexandria ở tiểu bang Virginia Thành phố Alexandria tổ chức Hội thảo Cộng đồng về Kế hoạch Cải [more…]