Press Releases Thông Báo Uncategorized

Thông Báo Đóng Cửa & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ của Thành Phố Alexandria Tiểu bang Virginia Trong Ngày Đêm 31 Cuối Năm 2015 & Ngày Đầu Năm Mới 2016

0 comments

Theo nguồn tin trên trang mạng Thành Phố Alexandria trong Virginia City of Alexandria Announces Schedule of Services for New Year’s Day, January 1, 2016 [more…]

Arlington Uncategorized Video CLips Virginia

Thông Điệp Giáng Sinh 2015 của Mục Sư Lâm Văn Minh Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Alexandria Virginia

0 comments

SOURCE: Vietnamese Public Television Thông Điệp Giáng Sinh 2015 của MS Lâm Văn Minh Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Alexandria Virginia

Uncategorized Video CLips

Thông Điệp Giáng Sinh 2015 Của Cha Chánh Xứ Phạm Hương Tại Giáo Xứ các Thánh Tử Đạo Việt Arlington Virginia

0 comments

SOURCE: Vietnamese Public Television Thông Điệp Giáng Sinh 2015 Cha Chánh Xứ Giáo Xứ các Thánh Tử Đạo Việt Arlington Virginia.

Arlington Press Releases Uncategorized Virginia

The Jones Agency and the Eugene McCray Senior Center Announce Joint Charity Drive to Benefit Elderly and Retired Texans

0 comments

The Jones Agency, a Texas-based owned insurance company with offices serving Arlington and the surrounding communities, is launching a joint charity drive with the Eugene [more…]