Thay đổi địa điểm bỏ phiếu khẩn cấp trong Quận Arlington ở Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 6 năm 2020

] Theo nguồn tin trên trang mạng quận Arlington, Virginia. Thay đổi địa điểm bỏ phiếu khẩn cấp trong Quận Arlington ở Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 6 năm 2020 Thay đổi địa điểm bỏ phiếu khẩn […]

Read More

Nhiều công ty, nhà hàng và tiệm Việt Nam trong danh sách 394 doanh nghiệp nhỏ nhận được tiền GRANT khẩn cấp cho doanh nghiệp nhỏ của Quận Arlington

SOURCE: Arlington County Government Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Arlington ở tiểu bang Virginia Arlington công bố người nhận khẩn cấp doanh nghiệp nhỏ GRANT cung cấp hỗ trợ tài chính ngay lập tức cho 394 doanh nghiệp nhỏ ở Arlington bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 Ngày 17 tháng 6 […]

Read More

Công viên của Quận Arlington ở tiểu bang Virginia mở ra một số tiện nghi vào ngày 5 tháng 6 năm 2020

SOURCE: Arlington County Government Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Arlington ở tiểu bang Virginia Công viên Quận Arlington mở cửa Thêm tiện ích vào ngày 5 thing 6 năm 2020 Ngày 3 tháng 6 năm 2020 Thứ Sáu có hiệu lực, ngày 5 tháng Sáu, Hạt Arlington sẽ mở lại nhiều tiện […]

Read More

Quận Arlington đưa ra các sáng kiến ​​để giúp cư dân và doanh nghiệp dễ dàng chuyển sang giai đoạn 1 mở cửa trở lại

SOURCE: Arlington County Government Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Arlington ở tiểu bang Virginia Quận Arlington đưa ra các sáng kiến ​​để dễ dàng chuyển sang giai đoạn 1 mở cửa trở lại 29 tháng 5 năm 2020 Quận Arlington đã giới thiệu hai cách mới để giúp cư dân và doanh […]

Read More