Thành phố Alexandria nhận được tài trợ của Tiểu Bang để cung cấp thêm tiền thuê nhà và cứu trợ thế chấp cho những cư dân đủ điều kiện

] Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia Thành phố Alexandria nhận được tài trợ của Tiểu Bang để cung cấp thêm tiền thuê nhà và cứu trợ thế chấp Ngày 10 tháng 7 năm 2020 Thành phố Alexandria sẽ cung cấp thêm tiền thuê nhà và cứu trợ […]

Read More

Lá Phiếu Mẫu của thành phố Alexandria cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia

] Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia Lá Phiếu Mẫu của thành phố Alexandria cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia Sample Ballot Commonwealth of Virginia City of Alexandria Republican Party Primary Election Tuesday, June 23, […]

Read More

Thay đổi địa điểm bỏ phiếu khẩn cấp trong Quận Arlington ở Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 6 năm 2020

] Theo nguồn tin trên trang mạng quận Arlington, Virginia. Thay đổi địa điểm bỏ phiếu khẩn cấp trong Quận Arlington ở Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 6 năm 2020 Thay đổi địa điểm bỏ phiếu khẩn […]

Read More

Danh sách kiểm tra cho Cử tri trong Thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ năm 2020 vào ngày 23 tháng 6

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria Danh sách kiểm tra cho Cử tri trong Thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ năm 2020 vào ngày 23 tháng 6 Danh sách kiểm tra ngày bầu cử cho Cử […]

Read More