Alexandria Press Releases Thông Báo Virginia

Bỏ phiếu sớm bắt đầu vào ngày 22 tháng 9 cho cuộc tổng tuyển cử ngày 7 tháng 11 năm 2023 trong thành phố Alexandria ở tiểu bang Virginia

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria trong tiểu bang Virginia Early Voting Begins September 22 for November 7 General Election For Immediate [more…]