3 địa điểm bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ tối vào Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 ở Quận Arlington thuộc Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa và hội đồng quận của Đảng Dân chủ vào ngày 18 tháng 6 năm 2024


Theo nguồn tin trên trang mạng Quận Arlington thuộc Tiểu Bang Virginia

3 địa điểm bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ tối cho Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 ở Quận Arlington thuộc Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa và hội đồng quận của Đảng Dân chủ vào ngày 16 tháng 8 năm 2024Bầu cử Arlington

Bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử sơ bộ ngày 16 tháng 8 sẽ mở cửa đến chiều Thứ Bảy ngày 8 tháng 6
https://vote.arlingtonva.gov/Early-Voting

Bỏ phiếu sớm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 8 tháng 6 tại ba địa điểm trong Quận Arlington cho cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 16 tháng 8 năm 2024

📍Courthouse Plaza: 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
📍Madison Community Center (Trung tâm cộng đồng Madison): 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
📍Walter Reed Community Center (Trung tâm cộng đồng Walter Reed): 9 giờ sáng – 5 giờ chiềuArlington Elections
@ArlingtonVotes
·
Jun 5
Early Voting in Arlington will be open at THREE locations on June 8 & June 15 from 9am-5pm!
📍Courthouse Plaza
📍Madison Community Center
📍Walter Reed Community Center

Early Voting hours & locations here: https://vote.arlingtonva.gov/Early-Voting

Location Dates & Hours
Courthouse Plaza 
2100 Clarendon Blvd, Ste 320

May 3 – June 14
Monday – Friday……8am – 5pm 

June 8 & June 15
Saturday……9am – 5pm 

Extra Hours – June 11 & June 13
Tuesday & Thursday……8am – 7pm

*Early Voting will be closed on Memorial Day – Monday, May 27. 

Madison Community Center
3829 N Stafford St

June 11 & June 13
Tuesday & Thursday……2pm – 7pm

June 8 & June 15
Saturday……9am – 5pm  

Walter Reed Community Center
2909 16th St S

June 11 & June 13
Tuesday & Thursday……2pm – 7pm

June 8 & June 15
Saturday……9am – 5pm  https://vote.arlingtonva.gov/Early-Voting

You May Also Like

More From Author