Hạn chót để Ghi Danh hay Cập nhật Ghi Danh Cử tri là ngày 12 tháng 2 cho Cuộc bầu cử Sơ bộ Tổng thống 2024 ngày 5 tháng 3 trong thành phố Alexandria ở Virginia Tiểu bang Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria

Deadline to Register or Update Voter Registration for the March 5 Dual Presidential Primary Election is February 12
Release date: February 8, 2024

Deadline to Register or Update Voter Registration for the March 5 Dual Presidential Primary Election is February 12
For Immediate Release: February 8, 2024

The deadline to register or update existing voter registration for the March 5 Dual Presidential Primary Election is Monday, February 12. After that date, the same day registration period will begin. Please be aware that individuals choosing to utilize the Same Day Registration process will be required to cast a provisional ballot.

The March 5 Dual Party Primary Election will be a contest for either the Democratic or Republican nominee for President of the United States. In Dual Primary Elections, qualified voters may vote in either Primary, but not both. They must indicate their choice to the Pollbook officer and may not be challenged on their choice.

CHECKING REGISTRATION
If you have moved since the last time you voted, please make sure you are registered at your current address. You may check your registration at vote.elections.virginia.gov, by email at voters@alexandriava.gov, or by calling 703.746.4050. Voters who do not update their registration records before the deadline may be required to cast provisional ballots through the Same Day Registration process.

NEW REGISTRATIONS AND ADDRESS UPDATES
The following voter registration methods are available to U.S. citizens living in Virginia who will be 18 or older by November 5, 2024:

Submit the application online at vote.elections.virginia.gov before midnight, February 12.
Register in person at the Office of Voter Registration and Elections (132 N. Royal St., Suite 100) by 5 p.m. on February 12.
Download an application at alexandriava.gov/Elections. Print, sign and mail the completed form to the Office of Voter Registration and Elections, 132 N. Royal St., Suite 100, Alexandria, VA 22314. Applications must be postmarked on or before February 12.
Voter information letters for new or transferred registrants will be mailed within one week of the registration date.

Individuals who choose to register to vote through the same day registration period must do so in person. Starting February 13 same-day registration will be available at early voting locations or on election day at the voting location assigned to their current residential address.

EARLY VOTING
All registered voters in Virginia are eligible to vote early or by mail. In-person early voting for this election continues until 5 p.m. on Saturday, March 2. Voters are encouraged to review the sample ballot in advance. For sample ballots and full list of voting hours, visit alexandriava.gov/Elections.

BALLOT DROP BOXES
Ballot drop boxes will be available at all polling places on March 5, from 6 a.m. to 7 p.m. A secure outdoor drop box, under video surveillance, is available in front of the Office of Voter Registration and Elections 24 hours a day through March 5 at 7 p.m. A mail-in ballot may be returned at a drop box or by mail.

Applications to request a by-mail ballot must be received in the Voter Registration Office by 5 p.m. Friday, February 23. Completed ballots must be either returned to the Office of Elections by 7 p.m. Tuesday, March 5 or postmarked by March 5 and received in the office by noon Friday, March 8.

Visit alexandriava.gov/Elections to learn more about deadlines and other election information, including sample ballots, mail-in ballot applications, in-person early voting hours, precinct maps and ID requirements.

For more information, contact the Office of Voter Registration and Elections at voters@alexandriava.gov or 703.746.4050, Virginia Relay 711.

For reasonable disability accommodation, contact voters@alexandriava.gov or call 703.746.4050, Virginia Relay 711.Hạn chót để Ghi Danh (Đăng ký) hoặc Cập nhật Ghi Danh (Đăng ký) Cử tri cho Cuộc bầu cử Sơ bộ Tổng thống kép ngày 5 tháng 3 là ngày 12 tháng 2

Ngày phát hành: 8 tháng 2 năm 2024

Hạn chót để ghi danh (Đăng ký) hoặc Cập nhật ghi danh (Đăng ký) Cử tri cho Cuộc bầu cử Sơ bộ Tổng thống kép ngày 5 tháng 3 là ngày 12 tháng 2

ngày 8 tháng 2 năm 2024

Hạn chót để đăng ký hoặc cập nhật thông tin đăng ký cử tri hiện có cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống kép ngày 5 tháng 3 là Thứ Hai, ngày 12 tháng 2. Sau ngày đó thì thời gian ghi danh (đăng ký) cùng ngày sẽ bắt đầu. Xin lưu ý rằng những cá nhân chọn sử dụng quy trình Ghi Danh (Đăng ký) Cùng Ngày sẽ được yêu cầu bỏ phiếu tạm thời.

Cuộc bầu cử sơ bộ giữa hai đảng vào ngày 5 tháng 3 sẽ là cuộc tranh cử giữa ứng cử viên Đảng Dân chủ hoặc Đảng Cộng hòa cho chức Tổng thống Hoa Kỳ. Trong Cuộc bầu cử sơ bộ kép, cử tri đủ điều kiện có thể bỏ phiếu trong một trong hai cuộc bầu cử sơ bộ nhưng không được bỏ phiếu cả hai. Họ phải nêu rõ lựa chọn của mình với nhân viên Phòng phiếu và không được phản đối lựa chọn của họ.

KIỂM TRA GHI DANH (ĐĂNG KÝ)
Nếu quý vị đã chuyển đi kể từ lần cuối cùng bạn bỏ phiếu, vui lòng đảm bảo rằng quý vị đã đăng ký tại địa chỉ hiện tại của mình. Quý vị có thể kiểm tra việc đăng ký của mình tại vote.elections.virginia.gov, qua email tại vote@alexandriava.gov hoặc gọi tới số 703.746.4050. Những cử tri không cập nhật hồ sơ ghi danh (đăng ký) của mình trước thời hạn có thể phải bỏ phiếu tạm thời thông qua quy trình Ghi Danh (Đăng ký )Cùng Ngày.

MỚI GHi DANH (ĐĂNG KÝ) VÀ CẬP NHẬT ĐỊA CHỈ
Các phương pháp ghi danh (đăng ký cử tri sau đây được cung cấp cho công dân Hoa Kỳ sống ở Virginia) cho những người sẽ từ 18 tuổi trở lên trước ngày 5 tháng 11 năm 2024:

Gửi đơn ghi danh (đăng ký) trực tuyến tại vote.elections.virginia.gov trước nửa đêm ngày 12 tháng 2.
Ghi Danh (Đăng ký )trực tiếp tại Office of Voter Registration and Elections (132 N. Royal St., Suite 100) trước 5 giờ chiều vào ngày 12 tháng 2.
Tải xuống đơn đăng ký tại alexandriava.gov/Elections. In, ký tên và gửi mẫu đơn đã điền đến Văn phòng Đăng ký và Bầu cử Cử tri, 132 N. Royal St., Suite 100, Alexandria, VA 22314. Đơn đăng ký phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước ngày 12 tháng 2.
Thư thông tin cử tri dành cho người đăng ký mới hoặc người đăng ký chuyển nhượng sẽ được gửi trong vòng một tuần kể từ ngày đăng ký.

Những cá nhân chọn đăng ký bỏ phiếu trong thời gian đăng ký trong cùng ngày phải đích thân đến đăng ký. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 2, việc đăng ký cùng ngày sẽ có sẵn tại các địa điểm bỏ phiếu sớm hoặc vào ngày bầu cử tại địa điểm bỏ phiếu được chỉ định cho địa chỉ cư trú hiện tại của họ.

BỎ PHIẾU SỚM
Tất cả cử tri đã đăng ký ở Virginia đều đủ điều kiện bỏ phiếu sớm hoặc qua thư. Bỏ phiếu sớm trực tiếp cho cuộc bầu cử này tiếp tục cho đến 5 giờ chiều. vào Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3. Cử tri được khuyến khích xem trước lá phiếu mẫu. Để biết các lá phiếu mẫu và danh sách đầy đủ giờ bỏ phiếu, hãy truy cập alexandriava.gov/Elections.

HỘP LÁ PHIẾU
Thùng đựng phiếu bầu sẽ có sẵn tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 3, từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Một hộp đựng lá phiếu ngoài trời an toàn, được giám sát bằng video, có sẵn ở phía trước Office of Voter Registration and Elections 24 giờ một ngày cho đến 7 giờ tối ngày 5 tháng 3. Lá phiếu gửi qua thư có thể được gửi lại tại thùng phiếu hoặc qua đường bưu điện.

Đơn yêu cầu bỏ phiếu qua thư phải được nhận tại Voter Registration Office trước 5 giờ chiều. Thứ Sáu, ngày 23 tháng 2. Các lá phiếu đã hoàn thành phải được gửi lại Văn phòng Bầu cử trước 7 giờ tối. Thứ Ba ngày 5 tháng 3 hoặc đóng dấu bưu điện trước ngày 5 tháng 3 và nhận tại văn phòng trước trưa Thứ Sáu ngày 8 tháng 3.

Hãy truy cập alexandriava.gov/Elections để tìm hiểu thêm về thời hạn và thông tin bầu cử khác bao gồm phiếu bầu mẫu, đơn đăng ký bỏ phiếu qua thư, giờ bỏ phiếu sớm trực tiếp, bản đồ khu vực bầu cử và các yêu cầu về ID.

Để biết thêm thông tin xin hãy liên hệ với Office of Voter Registration and Elections tại vote@alexandriava.gov hoặc 703.746.4050, Virginia Relay 711.

Để có chỗ ở hợp lý cho người khuyết tật, hãy liên hệ với vote@alexandriava.gov hoặc gọi 703.746.4050, Virginia Relay 711.

https://www.alexandriava.gov/news-elections/2024-02-08/deadline-to-register-or-update-voter-registration-for-the-march-5-dual

You May Also Like

More From Author