Alexandria Press Releases Virginia

Cử tri trong thành phố Alexandria ở tiểu bang Virginia có thể nộp đơn xin Phiếu khiếm diện hay Bỏ Phiếu tại Văn phòng bầu cử khi vắng mặt ngày 3 tháng 3 trong cuộc Bầu cử sơ bộ tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ bắt đầu vào Thứ Năm ngày 16 tháng 1 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria Cử tri trong thành phố Alexandria ở tiểu bang Virginia có thể nộp đơn xin Phiếu [more…]