Alexandria Press Releases Uncategorized Virginia

Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Thành Phố Alexandria ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ Thứ Hai Ngày 4 tháng 7 năm 2016

SOURCE: Alexandria City Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria trong tiểu bang Virginia City of Alexandria Announces Schedule of Services for 2016 [more…]

Arlington Press Releases Uncategorized Virginia

Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Quận Arlington ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ Thứ Hai Ngày 4 tháng 7 năm 2016

SOURCE: Arlington County Government Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Arlington ở tiểu bang Virginia Holiday Closings – July 4, 2016 – Independence [more…]