Announcements Arlington Events Virginia

Hạn chót để bỏ phiếu sớm vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 2 tháng 3 tại Courthouse Plaza và Madison Center và Walter Reed Center ở Quận Arlington thuộc Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 3 năm 2024

Theo nguồn tin trên trang mạng Quận Arlington thuộc Tiểu Bang Virginia 3 địa điểm bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng [more…]