Announcements Arlington Events Virginia

Hạn chót để bỏ phiếu sớm vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 2 tháng 3 tại Courthouse Plaza và Madison Center và Walter Reed Center ở Quận Arlington thuộc Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 3 năm 2024

Theo nguồn tin trên trang mạng Quận Arlington thuộc Tiểu Bang Virginia 3 địa điểm bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng [more…]

Alexandria Press Releases Thông Báo Virginia

Bỏ phiếu sớm bắt đầu vào ngày 22 tháng 9 cho cuộc tổng tuyển cử ngày 7 tháng 11 năm 2023 trong thành phố Alexandria ở tiểu bang Virginia

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria trong tiểu bang Virginia Early Voting Begins September 22 for November 7 General Election For Immediate [more…]