Announcements Arlington Thông Báo

Các lá phiếu mẫu trong các phòng phiếu ở thành phố Alexandria thuộc Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa và thị trưởng & hội đồng thành phố của Đảng Dân chủ vào ngày 16 tháng 8 năm 2024

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia Các lá phiếu mẫu trong các phòng phiếu ở thành phố Alexandria [more…]

Alexandria Announcements Thông Báo

Địa điểm văn phòng Alexandria Voter Registration Office cho bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ tối cho Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 ở thành phố Alexandria thuộc Tiểu Bang Virginia cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa và thị trưởng & hội đồng thành phố của Đảng Dân chủ vào ngày 16 tháng 8 năm 2024

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia Địa điểm văn phòng Alexandria Voter Registration Office cho bỏ phiếu sớm [more…]

Announcements Arlington Thông Báo

3 địa điểm bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ tối vào Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 ở Quận Arlington thuộc Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa và hội đồng quận của Đảng Dân chủ vào ngày 18 tháng 6 năm 2024

Theo nguồn tin trên trang mạng Quận Arlington thuộc Tiểu Bang Virginia 3 địa điểm bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng [more…]

Alexandria Announcements Thông Báo

Địa điểm văn phòng Alexandria Voter Registration Office cho bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ tối cho Thứ Bảy ngày 8 tháng 6 ở thành phố Alexandria thuộc Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 8 năm 2024

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia 1 địa điểm Alexandria Voter Registration Office cho bỏ phiếu sớm sẽ [more…]

Announcements Arlington Thông Báo

3 địa điểm bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ tối cho Thứ Bảy ngày 8 tháng 6 ở Quận Arlington thuộc Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 8 năm 2024

Theo nguồn tin trên trang mạng Quận Arlington thuộc Tiểu Bang Virginia 3 địa điểm bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng [more…]