Các điểm truy cập Wi-Fi mới hiện có sẵn tại các bãi đậu xe của Thư viện Central Libary và Thư viện Columbia Pike giúp cư dân Arlington kết nối trong COVID-19 khi chọn mạng ArlingtonWless và chấp nhận các điều khoản thỏa thuận


Theo nguồn tin Vietnamese translation trên trang mạng Quận Arlington

Ngày 15 tháng 4 năm 2020| Thông tin mới được đăng

Cư dân Arlington thiếu dịch vụ internet đáng tin cậy tại nhà trong đại dịch COVID-19 giờ đây có thể được hưởng lợi từ hai điểm truy cập Wi-Fi miễn phí mới của Quận.

Truy cập vào mạng ArlingtonWishing hiện có sẵn tại các bãi đậu xe của Thư viện Trung tâm và Thư viện Columbia Pike. Các lô được mở hàng ngày cho cư dân Quận, những người cần truy cập trực tuyến cho công việc, trường học, thông tin liên quan đến sức khỏe hoặc để hoàn thành các nhiệm vụ thiết yếu như đặt hàng tạp hóa và đồ dùng gia đình.

Người dân được yêu cầu ở lại trong xe của họ trong khi tại chỗ để giúp giảm thiểu sự lây lan của coronavirus COVID-19. Những người không ở trong xe phải luôn duy trì khoảng cách vật lý cách nhau 6 feet và tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng.

Truy cập mạng rất đơn giản. Sử dụng thiết bị di động, chọn mạng ArlingtonWless và chấp nhận các điều khoản thỏa thuận. Mặc dù không yêu cầu ID người dùng hoặc mật khẩu, điều quan trọng cần nhớ là mạng không dây của Quận không an toàn như hầu hết các điểm nóng công cộng. Người dùng sẽ được yêu cầu thừa nhận thực tế này trước khi được cung cấp quyền truy cập vào mạng không dây miễn phí.

Người dùng không nên truyền thông tin nhạy cảm qua mạng không dây và đảm bảo rằng họ có cài đặt tường lửa và phần mềm chống vi-rút trên thiết bị của họ.

SOURCE: Arlington County, Virginia

New Wi-Fi Hot Spots Help Arlington Residents to Connect During COVID-19
April 15, 2020 | News Release

Arlington residents who lack reliable internet service at home during the COVID-19 pandemic can now benefit from two new free County Wi-Fi hotspots.

Access to the ArlingtonWireless network is now available at the Central Library and Columbia Pike Library parking lots. The lots are open daily to County residents who need online access for work, schooling, health-related information or to complete essential tasks such as ordering groceries and household supplies.

Residents are asked to remain in their vehicles while on site to help mitigate the spread of the COVID-19 coronavirus. Those who are not in vehicles should always maintain a physical distance of 6 feet apart and comply with public health guidelines.

Accessing the network is simple. Using a mobile device, choose the ArlingtonWireless network and accept the terms of agreement. While no user ID or password is required, it is important to remember that the County’s wireless network is not secure like most public hotspots. Users will be asked to acknowledge this fact before being provided access to the free wireless.

Users should not transmit sensitive information over the wireless network and make sure that they have firewall and anti-virus software installed on their equipment.https://newsroom.arlingtonva.us/release/new-wi-fi-hot-spots-help-arlington-residents-to-connect-during-covid-19/

You May Also Like

More From Author