3 ngày Cơ hội tình nguyện trong kỳ nghỉ xuân 2024 cho thanh thiếu niên ở thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia

Chi tiết Cơ hội

Cơ hội tình nguyện kỳ nghỉ xuân cho thanh thiếu niên
Tình nguyện viên Alexandria | http://www.VolunteerAlexandria.org
Chuyện gì đang diễn ra ở Alexandria – Cơ hội tham gia công dân trong Kỳ nghỉ Xuân dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

VolALX đang cung cấp ba ngày cơ hội học tập phục vụ cộng đồng cho thanh thiếu niên ở độ tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông, được gọi là Thanh niên tham gia phục vụ (trước đây là Breaks With Impact hoặc BWI), trong kỳ nghỉ xuân năm nay.

Những người tham gia sẽ tìm hiểu về các vấn đề quan trọng mà Thành phố Alexandria phải đối mặt và cách trợ giúp. Những người tham gia tương tác với các diễn giả, lãnh đạo cộng đồng và thực hiện nhiều dự án dịch vụ học tập khác nhau trên khắp Thành phố Alexandria. Các dự án bao gồm loại bỏ các loài xâm lấn, khám phá nghề nghiệp, đóng gói hàng tạp hóa, dọn dẹp công viên địa phương, phân loại quyên góp, ủng hộ sự an toàn cho người đi bộ và tìm hiểu về sức khỏe tâm thần.

Mỗi ngày chương trình bao gồm trải nghiệm ít nhất ở hai địa điểm khác nhau. Những người tham gia sẽ đi bộ và/hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng và luôn có hai người lớn có mặt tại địa điểm. Trẻ em và thanh thiếu niên tham gia phục vụ sẽ phát triển lòng trắc ẩn khi học được giá trị của việc cho đi người khác. Họ học cách trân trọng những gì mình có và học cách làm việc với người khác. Ngoài ra, họ còn học cách trở thành một thành viên có giá trị trong cộng đồng của mình. Lớn lên với ý thức trách nhiệm xã hội cao hơn khiến họ có nhiều khả năng tham gia tình nguyện trong suốt cuộc đời.

Thời gian bắt đầu và kết thúc chính xác thay đổi mỗi ngày và sẽ được xác nhận gần thời điểm bắt đầu chương trình. Mặc dù đây là một chương trình MIỄN PHÍ nhưng vẫn hoan nghênh quyên góp (www.volunteeralexandria.org).

VolALX sẽ cung cấp đồ ăn nhẹ và bữa trưa. Tất cả học sinh phải nộp lại mẫu đơn y tế. Chi tiết chương trình bổ sung sẽ được chia sẻ sau khi Ghi Danh (đăng ký).

26 tháng 3 – Ngày Môi trường. Địa điểm: tất cả các dự án sẽ ở bên ngoài.

27 tháng 3 – Ngày Dịch vụ Nhân sinh. Địa điểm: sinh viên sẽ đến thăm các tổ chức phi lợi nhuận ở Thành phố Alexandria để tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng.

28 tháng 3 – Ngày mất an ninh lương thực. Những người tham gia sẽ gặp nhau tại một phòng đựng thức ăn và nhà bếp.

Opportunity Details

Spring Break Volunteer Opportunities for Youth
Volunteer Alexandria | http://www.VolunteerAlexandria.org
What’s Going on in Alexandria – Spring Break civic engagement opportunities for middle and high school students

VolALX is offering three days of service-learning opportunities for middle and high school age youth, called Youth Engaged In Service (formerly Breaks With Impact or BWI), during this year’s spring break.

Participants will learn about the critical issues facing the City of Alexandria, and how to help. Participants engage with speakers, community leaders, and do a variety of service-learning projects across the City of Alexandria. Projects have included removing invasive species, exploring careers, packing groceries, cleaning up a local park, sorting donations, advocating for pedestrian safety, and learning about mental health.

Each program day includes experiences at least two different sites. Participants will walk and/or use public transportation and two adults will be on site at all times. Children and youth engaged in service develop compassion as they learn the value of giving to others. They learn to appreciate what they have and learn to work with others. In addition, they learn how to be a valued member of their community. Growing up with a greater sense of social responsibility makes them more likely to volunteer throughout their lives.

Exact start and end times vary each day and will be confirmed closer to the beginning of the program. While it is a FREE program, donations are welcomed (www.volunteeralexandria.org).

VolALX will provide snacks and lunch. All students must return a medical form. Additional program details will be shared after registration.

March 26 – Environmental Day. Sites: all projects will be outside.

March 27 – Human Services Day. Sites: students will visit non-proftits in the City of Alexandria making a difference in the community.

March 28 – Food Insecurity Day. Participants will meet at a food pantry and kitchen.https://www.volunteeralexandria.org/opportunity/a0CS600000UONg9/spring-break-volunteer-opportunities-for-youth

You May Also Like

More From Author