Các Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2023 tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Viêṭ Nam – Arlington, Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đaọ Viêṭ Nam – Arlington, Virginia

Các Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2023 tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Viêṭ Nam – Arlington, Virginia

.ĐÊM CHÚA GIÁNG SINH
Chúa Nhật, ngày 24 tháng 12: Tại Giáo xứ có 2 Thánh
Lễ sẽ được cử hành vào lúc 6 giờ chiều và 9 giờ tối.
– 5 giờ 30 chiều (trước Thánh Lễ 6 giờ chiều): Hoạt
Cảnh Giáng Sinh.
– 8 giờ 30 tối (trước Thánh Lễ 9 giờ tối): Thánh Ca
Canh Thức.

LƯU Ý
Trong lễ đêm và lễ chính ngày Chúa Giáng Sinh, khi đọc
kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và
đã làm người” thì bái gối (IM 137).

ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH. LỄ TRỌNG VÀ BUỘC

Thứ Hai, ngày 25 tháng 12: Tại Giáo xứ có tất cả 3
Thánh Lễ sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ sáng, 10 giờ sáng
và 12 giờ trưa.

You May Also Like

More From Author