Danh sách kiểm tra cho Cử tri trong Thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ năm 2020 vào ngày 23 tháng 6


Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria

Danh sách kiểm tra cho Cử tri trong Thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ năm 2020 vào ngày 23 tháng 6Danh sách kiểm tra ngày bầu cử cho Cử tri Thành phố Alexandria vào Ngày 23 tháng 6
Ngày 18 tháng 6 năm 2020

Vào thứ ba, ngày 23 tháng 6, sẽ có một cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ. Dưới đây là sáu cách cử tri Alexandria có thể chuẩn bị cho Ngày bầu cử.

1. BIẾT Ở ĐÂU
Vào ngày 23 tháng 6 năm 2020, bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ do không có sẵn nhiều địa điểm bỏ phiếu thường xuyên trong đại dịch COVID-19 sẽ có sáu địa điểm bỏ phiếu ở Alexandria:

Trung tâm Durant Arts Center (1605 Cameron St.)
Đây sẽ là địa điểm cho các cử tri thường bỏ phiếu tại Tòa thị chính, Trường Lyles Crouch, Trung tâm Durant, Trung tâm Lee và AlexRenew.

Trường Maury School (600 Russell Road)
Đây sẽ là địa điểm cho các cử tri thường bỏ phiếu tại Tòa nhà cao cấp Ladrey, Trường George Washington School, Trụ sở Sở Cứu hỏa (Fire Department Headquarters), Trung tâm Charles Houston Center và Trường Maury School.

Trung tâm Mt. Vernon Center (2701 Commonwealth Ave.)
Đây sẽ là địa điểm cho các cử tri thường bỏ phiếu tại Cora Kelly, Trung tâm Mt. Vernon Center, Potomac Yard, Trường George Mason School và Trung tâm Charles Barrett Center.

Trường Minnie Howard School (3801 W. Đường Braddock)
Đây sẽ là địa điểm cho các cử tri thường bỏ phiếu tại Blessed Sacrament, Trường Douglas MacArthur School, Chinquapin, Giáo đường Do Thái Temple Beth El Synagogue và Trung tâm Patrick Henry Center.

Trường John Adams School (5651 Rayburn Ave.)
Đây sẽ là địa điểm cho các cử tri thường bỏ phiếu tại NOVA Arts Center, Trường James K. Polk School, Hermitage, Trường John Adams School và Trung tâm William Ramsay Center.

Trường Tucker (435 Ferdinand Day Drive)
Đây sẽ là địa điểm cho các cử tri thường bỏ phiếu tại Thư viện Beatley Library, Trường Tucker School, Căn hộ South Port, Ga Cameron và Olympus Condos.

Vào Ngày bầu cử, bạn phải bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu được chỉ định của bạn, vì vậy hãy chắc chắn xác nhận địa điểm bỏ phiếu của bạn, cũng như đăng ký của bạn, tại vote.elections.virginia.gov; gọi cho Văn phòng đăng ký cử tri theo số 703.746.4050; hoặc xem bản đồ vị trí bỏ phiếu ngày 23 tháng 6 của Thành phố trước khi bạn đi. Tất cả các cử tri đã được gửi một thông báo xác nhận địa điểm bỏ phiếu của họ cho ngày 23 tháng Sáu.

2. BIẾT NHỮNG GÌ ĐÓ TRÊN BALLOT
23 tháng 6 là một cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ. Xin hãy xem lại phiếu bầu mẫu trước ngày bầu cử để giúp quý vị đưa ra lựa chọn sáng suốt tại phòng bỏ phiếu.

Cử tri ở Virginia không ghi danh bởi đảng chính trị vì vậy bất kỳ người nào đăng ký bỏ phiếu tại Alexandria đều có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ngày 23 tháng 6.

Cdc nhân viên bầu cử không được phép cung cấp thông tin về các ứng cử viên.

Không có cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ vì chỉ có một ứng cử viên đủ điều kiện cho lá phiếu.

3. Đeo Miếng Che Mặt Bằng Vải HOẶC Khẩu Trang
Theo Sắc lệnh 63 thì các tấm khẩu trang che mặt phải được đeo ở tất cả các nơi công cộng trong nhà kể cả các địa điểm bỏ phiếu.

4. MANG ID ẢNH GIÁ TRỊ CỦA BẠN
Cử tri Virginia phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh (ID) khi bỏ phiếu trực tiếp. Ví dụ về ID được chấp nhận bao gồm: bằng lái xe Virginia, hộ chiếu Hoa Kỳ, ID quân đội có hình ảnh, ID nhân viên có hình ảnh hoặc ID sinh viên có hình ảnh. Quý vị có thể xem lại danh sách đầy đủ các thông tin nhận dạng được chấp nhận tại trang web của Ban bầu cử Virginia.

Các cử tri không có ID chấp nhận được có thể nhận được ID có hình ảnh cử tri miễn phí từ Văn phòng ghi danh và bầu cử cử tri của Alexandria (132 N. Royal St., Suite 100) mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều và vào Ngày bầu cử từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối

Các cử tri không mang theo ID có hình ảnh khi bỏ phiếu vẫn có thể bỏ phiếu bầu tạm thời và gửi một bản sao ID ảnh của họ cho đến trưa ngày Thứ Sáu 26 tháng 6 để cho Văn phòng Ghi Danh Cử tri hoặc xuất hiện để ghi danh Ảnh Cử tri miễn phí Chứng minh nhân dân.

5. KHÔNG ĐƯỢC MUỘN
Các địa điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Các cử tri phải xếp hàng trước 7 giờ bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu được chỉ định của họ.

6. XEM XÉT Bỏ Phiếu Khiếm Diện
Đối với cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ngày 23 tháng 6, tất cả các cử tri có thể bỏ phiếu trước bằng cách bỏ phiếu kín hoặc bỏ phiếu tại một địa điểm bỏ phiếu vào ngày 23 tháng Sáu. Hạn chót để yêu cầu bỏ phiếu kín qua thư là vào Thứ Ba, ngày 16 tháng Sáu.

Hạn chót để bỏ phiếu kín vắng mặt trước Ngày bầu cử là vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 20 tháng 6 . Bỏ phiếu vắng mặt có sẵn tại Văn phòng ghi danh và bầu cử cử tri:

Thứ Năm, ngày 18 tháng 6, 8 giờ sáng-5 giờ chiều.

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6, 8 giờ sáng-5 giờ chiều.

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 6, 8 giờ sáng-5 giờ chiều.

Truy cập alexandriava.gov/Elections để xem bản đồ các địa điểm bỏ phiếu hợp nhất, phiếu bầu mẫu và yêu cầu ID ảnh.

Để biết thêm thông tin hoặc chỗ ở cho người khuyết tật hợp lý, liên hệ với Angela Maniglia Turner tại angela.turner@alexandriava.gov hoặc 703.746.4050, Virginia Relay 711.June 23 Election Day Checklist for City of Alexandria Voters
For Immediate Release: June 18, 2020

On Tuesday, June 23, there will be a Republican Party primary election for U.S. Senate. Here are six ways Alexandria voters can prepare for Election Day.

1. KNOW WHERE TO VOTE
For the June 23, 2020 Republican primary for U.S. Senate, due to the lack of availability of many of the regular polling places during the COVID-19 pandemic, there will be six voting locations in Alexandria:

Durant Arts Center (1605 Cameron St.)
This will be the location for voters who normally vote at City Hall, Lyles Crouch School, Durant Center, Lee Center and AlexRenew.

Maury School (600 Russell Road)
This will be the location for voters who normally vote at Ladrey Senior Building, George Washington School, Fire Department Headquarters, Charles Houston Center and Maury School.

Mt. Vernon Center (2701 Commonwealth Ave.)
This will be the location for voters who normally vote at Cora Kelly, Mt. Vernon Center, Potomac Yard, George Mason School and Charles Barrett Center.

Minnie Howard School (3801 W. Braddock Road)
This will be the location for voters who normally vote at Blessed Sacrament, Douglas MacArthur School, Chinquapin, Temple Beth El Synagogue and Patrick Henry Center.

John Adams School (5651 Rayburn Ave.)
This will be the location for voters who normally vote at NOVA Arts Center, James K. Polk School, Hermitage, John Adams School and William Ramsay Center.

Tucker Schools (435 Ferdinand Day Drive)
This will be the location for voters who normally vote at Beatley Library, Tucker School, South Port Apartments, Cameron Station and Olympus Condos.

On Election Day, you must vote at your designated voting location, so be sure to confirm your voting location, as well as your registration, at vote.elections.virginia.gov; call the Voter Registration Office at 703.746.4050; or view the City’s June 23 Voting location map before you go. All voters have been mailed a notice confirming their voting location for June 23.

2. KNOW WHAT’S ON THE BALLOT
June 23 is a Republican Party primary election for U.S. Senate. Before Election Day, review the sample ballot to help you make informed choices at the voting booth.

Voters in Virginia do not register by political party, so any person registered to vote in Alexandria may vote in the June 23 Republican primary election.

Election officials are not permitted to provide information about candidates.

There is no Democratic Party primary election, since only one candidate qualified for the ballot.

3. WEAR A CLOTH FACE COVERING OR SURGICAL MASK
Per the Executive Order 63, face coverings must be worn in all indoor public settings, including polling places.

4. BRING YOUR VALID PHOTO ID
Virginia voters must show photo identification (ID) when voting in person. Examples of acceptable ID include: a Virginia driver’s license, United States passport, military photo ID, employee photo ID, or student photo ID. You can review the complete list of acceptable identification at the Virginia Department of Elections website.

Voters who do not have an acceptable ID may receive a free Voter Photo ID from Alexandria’s Voter Registration & Elections Office (132 N. Royal St., Suite 100), which is open Monday through Friday, from 8 a.m. to 5 p.m., and on Election Day from 6 a.m. to 7 p.m.

Voters who do not bring a photo ID when voting may still cast a provisional ballot and have until noon on Friday, June 26, to deliver a copy of their photo ID to the Voter Registration Office or appear in person to apply for a free Voter Photo ID Card.

5. DON’T BE LATE
Voting locations will be open from 6 a.m. to 7 p.m. Voters must be in line by 7 p.m. to vote at their assigned voting location.

6.CONSIDER ABSENTEE VOTING
For the June 23 Republican primary election, all voters may vote in advance by either absentee ballot or vote at a polling place on June 23. The deadline to request an absentee ballot by mail was Tuesday, June 16.

The deadline to cast an absentee ballot in person prior to Election Day is Saturday, June 20, at 5 p.m. Absentee voting is available at the Office of Voter Registration & Elections :

Thursday, June 18, 8 a.m.-5 p.m.

Friday, June 19, 8 a.m.-5 p.m.

Saturday, June 20, 8 a.m.-5 p.m.

Visit alexandriava.gov/Elections for a map of the consolidated voting locations, sample ballots and photo ID requirements.

For more information or reasonable disability accommodation, contact Angela Maniglia Turner at angela.turner@alexandriava.gov or 703.746.4050, Virginia Relay 711.https://www.alexandriava.gov/news_display.aspx?id=116129

You May Also Like

More From Author