Chương Trình Phụng Vụ Tuần Thánh và Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh 2016 Tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Trong Thành Phố Arlington Tiểu Bang Texas

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại thành phố Arlington trong tiểu bang TexasCHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH VÀ LỄ PHỤC SINHThứ Bảy ngày 19 tháng 3
05:50pm – Nghi thức làm phép lá
06:00pm – Thánh Lễ

Chúa Nhật Lễ Lá ngày 20 tháng 3
07:50am – Làm phép lá tại công trường
08:00am – Thánh Lễ 1
09:50am – Nghi thức làm phép lá
10:00am – Thánh Lễ 2
12:20pm – Nghi thức làm phép lá
12:30pm – Thánh Lễ 3

Thứ Năm Tuần Thánh
06:30pm – Tông đồ đoàn có mặt
06:45pm – Tập hát chung cộng đoàn
07:00pm – Thánh Lễ Tiệc Ly & Nghi thức rửa chân

Thứ Sáu Tuần Thánh
06:15pm – Tập hát chung cộng đoàn
06:30pm – Suy ngẫm 14 chặng đàng Thánh Giá
07:30pm – Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu

Thứ Bảy Tuần Thánh
07:00pm – Ngắm Dấu Đanh

Đêm Canh Thức Vượt Qua – Vọng Phục Sinh
08:00pm – Tập hát chung cộng đoàn
08:30pm – Nghi thức đêm canh thức Vượt Qua

Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh
09:00am – Đại Lễ mừng Chúa Phục Sinh
11:00am – Đại Lễ mừng Chúa Phục Sinhhttp://www.cttdva.com/cttd/tintuc/Mar.13.2016.pdf

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours