Events Uncategorized Virginia

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Hai Thánh Lễ “Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận 30-4”

Theo nguồn tin trên mạng Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia Hai Thánh Lễ Tưởng Niệm sẽ được cử hành vào [more…]