Thông Tin dành cho các Ứng Cử Viên muốn Tranh Cử vào Chức Vụ Bầu Cử Địa Phương ở Thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia

Thông tin dành cho các ứng cử viên cho chức vụ bầu cử địa phương ở Alexandria
Thành phố Alexandria đang cung cấp thông tin cho các ứng cử viên quan tâm đến việc tranh cử vào các chức vụ dân cử ở địa phương.

Cử tri Alexandria sẽ bầu ra Thị trưởng, tất cả sáu thành viên Hội đồng Thành phố; và tất cả các thành viên của Hội đồng Trường Alexandria vào ngày 5 tháng 11. Lá phiếu cũng sẽ bao gồm Tổng thống và Phó Tổng thống, Thượng viện Hoa Kỳ và Hạ viện Hoa Kỳ. Quá trình tham gia bỏ phiếu vào tháng 11 khác nhau tùy theo liên kết của văn phòng và đảng chính trị cụ thể với một số thời hạn nộp đơn sớm nhất là vào ngày 4 tháng 4.

Trang web của Ban Bầu cử Virginia bao gồm các bản tin dành cho ứng cử viên và các mẫu đơn hồ sơ bắt buộc nộp. Các ứng cử viên cũng có thể lấy một gói biểu mẫu tại Văn phòng Đăng ký Cử tri Alexandria. Sau đây là bản tóm tắt thông tin nộp hồ sơ.

CÁC ĐẢNG CHÍNH TRỊ ỨNG CỬ THỊ TRƯỞNG VÀ HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ
Các ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ phải nộp các giấy tờ thích hợp:

Một ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ phải trả phí nộp đơn cho Thủ quỹ Thành phố bằng 2% mức lương của chức vụ được tranh cử ($750 cho Hội đồng, $830 cho Thị trưởng) trước 5 giờ chiều. vào ngày 4 tháng 4.
Tuyên bố ứng cử, đơn kiến nghị của ứng cử viên (với 125 chữ ký của các cử tri đủ điều kiện ở Alexandria) và biên nhận lệ phí nộp đơn sơ cấp, phải được nộp cho Chủ tịch Đảng địa phương từ trưa ngày 18 tháng 3 đến 5 giờ chiều. vào ngày 4 tháng 4.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện của ứng cử viên và Tuyên bố về lợi ích kinh tế, phải được nộp cho Văn phòng đăng ký cử tri Alexandria trước 5 giờ chiều. vào ngày 4 tháng 4.

ỨNG CỬ ĐỘC LẬP CHO THỊ TRƯỞNG VÀ HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ
Người dân Alexandria muốn tranh cử Thị trưởng hoặc Hội đồng Thành phố với tư cách là ứng cử viên độc lập phải nộp các thủ tục giấy tờ sau đây cho Alexandria Voter Registration Office (Văn phòng Ghi Danh/Đăng ký Cử tri Alexandria) trước 7 giờ tối. vào ngày 18 tháng 6. Không có phí nộp đơn.
https://www.elections.virginia.gov/candidatepac-info/candidate-forms/index.html
Tuyên bố ứng cử
Đơn thỉnh cầu của ứng cử viên (với 125 chữ ký của cử tri Alexandria đủ điều kiện)
Giấy chứng nhận trình độ ứng viên
Tuyên bố về lợi ích kinh tế

ỨNG VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Cuộc bầu cử Hội đồng trường ở Alexandria là phi đảng phái. Tất cả các ứng cử viên tranh cử với tư cách độc lập theo khu vực và phải nộp các giấy tờ sau đây cho Văn phòng Đăng ký Cử tri Alexandria trước 7 giờ tối. vào ngày 18 tháng 6. Không có phí nộp đơn.
Tuyên bố ứng cử
Kiến nghị của Ứng cử viên (với 125 chữ ký của cử tri đủ điều kiện từ khu vực của họ)
Giấy chứng nhận trình độ ứng viên
Tuyên bố về lợi ích kinh tế

YÊU CẦU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHIẾN DỊCH
Bất kỳ cá nhân nào vận động tranh cử Thị trưởng, Hội đồng Thành phố hoặc Hội đồng Nhà trường cũng phải nộp báo cáo tài chính vận động tranh cử định kỳ và Tuyên bố của Tổ chức.
https://www.elections.virginia.gov/candidatepac-info/campaign-finance-disclosure-forms/index.html
Tuyên bố của Tổ chức phải được nộp cho Văn phòng Đăng ký Cử tri Alexandria trong vòng 10 ngày kể từ ngày đáp ứng bất kỳ điều kiện nào sau đây:

Chấp nhận đóng góp
Chi tiêu của bất kỳ quỹ nào
Việc thanh toán phí nộp đơn chính
Nộp hồ sơ tuyên bố về trình độ của ứng viên
Việc bổ nhiệm thủ quỹ chiến dịch, chỉ định một ủy ban chiến dịch, hoặc chỉ định người lưu ký chiến dịch.
Alexandria Voter Registration Office (Văn phòng Ghi Danh/Đăng ký Cử tri Alexandria) đăng Tuyên bố Tổ chức mới ngay khi nhận được.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, LIÊN LẠC:
Angie Maniglia Turner, General Registrar, vote@alexandriava.gov hoặc 703.746.4050
Alexandria Democratic Committee (Ủy ban Đảng Dân chủ Thành phố Alexandria), office@alexdems.org hoặc 703.549.3367
Alexandria Republican City Committee (Ủy ban Đảng Cộng hòa Thành phố Alexandria), info@alexgop.org hoặc 571.281.7042
Hoặc truy cập các trang web sau:

Alexandria Voter Registration Office (Văn phòng Ghi Danh/Đăng ký và Bầu cử Cử tri) Alexandria
https://www.alexandriava.gov/Elections

Ban Bầu cử Virginia để biết các bản tin ứng cử viên địa phương và các mẫu đơn hồ sơ bắt buộc nộp .
https://www.elections.virginia.gov/

Information for Candidates for Local Elected Office in Alexandria
The City of Alexandria is providing information for candidates interested in running for local elected offices.

On November 5, Alexandria voters will elect a Mayor, all six members of City Council; and all members of the Alexandria School Board. The ballot will also include President and Vice President, U.S. Senate, and U.S. House of Representatives. The process for getting on the November ballot varies based on the specific office and political party affiliation, with some filing deadlines as early as April 4.

The Virginia Department of Elections website includes candidate bulletins and required filing forms. Candidates may also pick up a packet of forms at the Alexandria Voter Registration Office. A summary of filing information follows.

POLITICAL PARTY CANDIDATES FOR MAYOR AND CITY COUNCIL
Candidates in primary elections must file the appropriate paperwork:

A candidate in a primary election must pay a filing fee to the City Treasurer equaling 2% of the salary of the office sought ($750 for Council, $830 for Mayor) by 5 p.m. on April 4.
Declaration of Candidacy, Candidate petitions (with 125 signatures of qualified Alexandria voters) and primary filing fee receipt, must be filed with the local Party Chair between noon on March 18, and 5 p.m. on April 4.
Certificate of Candidate Qualification and Statement of Economic Interests, which must be filed with the Alexandria Voter Registration Office by 5 p.m. on April 4.

INDEPENDENT CANDIDATES FOR MAYOR AND CITY COUNCIL
Alexandrians who wish to run for Mayor or City Council as an independent candidate must file the following paperwork with the Alexandria Voter Registration Office by 7 p.m. on June 18. There is no filing fee.
https://www.elections.virginia.gov/candidatepac-info/candidate-forms/index.html
Declaration of Candidacy
Candidate Petitions (with 125 signatures of qualified Alexandria voters)
Certificate of Candidate Qualification
Statement of Economic Interests

CANDIDATES FOR SCHOOL BOARD
School Board elections in Alexandria are nonpartisan. All candidates run as independents by district and must file the following paperwork with the Alexandria Voter Registration Office by 7 p.m. on June 18. There is no filing fee.
Declaration of Candidacy
Candidate Petitions (with 125 signatures of qualified voters from their district)
Certificate of Candidate Qualification
Statement of Economic Interests

CAMPAIGN FINANCE REPORTING REQUIREMENTS
Any individual campaigning for Mayor, City Council, or School Board, must also file regular campaign finance reports and a Statement of Organization.
https://www.elections.virginia.gov/candidatepac-info/campaign-finance-disclosure-forms/index.html
The Statement of Organization must be submitted to the Alexandria Voter Registration Office within 10 days of meeting any one of the following conditions:

Acceptance of a contribution
Expenditure of any funds
The payment of a primary filing fee
The filing of a candidate statement of qualification
The appointment of a campaign treasurer, designation of a campaign committee, or designation of a campaign depository.
The Alexandria Voter Registration Office posts new Statements of Organization as soon as they are received.

FOR MORE INFORMATION, CONTACT:
Angie Maniglia Turner, General Registrar, voters@alexandriava.gov or 703.746.4050
Alexandria Democratic Committee, office@alexdems.org or 703.549.3367
Alexandria Republican City Committee, info@alexgop.org or 571.281.7042
Or visit the following sites:

Alexandria Office of Voter Registration and Elections
Virginia Department of Elections for local candidate bulletins and required filing forms.https://www.alexandriava.gov/news-elections/2024-03-07/information-for-candidates-for-local-elected-office-in-alexandria

You May Also Like

More From Author