Các lá phiếu mẫu trong các phòng phiếu ở Quận Arlington thuộc Tiểu Bang Virginia cho Cuộc Bầu cử Sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ vào Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024 từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối


Theo nguồn tin trên trang mạng Quận Arlington

Các lá phiếu mẫu trong các phòng phiếu ở Quận Arlington thuộc Tiểu Bang Virginia cho Cuộc Bầu cử Sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ vào Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024 từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tốihttps://vote.arlingtonva.gov/Events-directory/Presidential-Primary-Election-Day

You May Also Like

More From Author