Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan thành phố Alexandria ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ trong Lễ Tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ vào Thứ Hai Ngày 25 tháng 5 năm 2020


SOURCE: City of Alexandria, Virginia

Theo nguồn tin trên trang mạng của thành phố Alexandria ở tiểu bang Virginia

Lịch trình các dịch vụ cho Tuần lễ Ngày lễ Tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ
Ngày 22 tháng 5 năm 2020

Các văn phòng và cơ sở chính quyền của thành phố Alexandria vẫn đóng cửa cho công chúng trừ khi có hẹn. Danh sách sau đây bao gồm thông tin lịch trình cho các dịch vụ của Thành phố và các cơ quan đối tác trong tuần lễ Tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ (25 tháng 5). Để biết các liên kết đến thông tin chi tiết về các thay đổi đối với các dịch vụ của Thành phố do đại dịch COVID-19, hãy truy cập alexandriava.gov/Coronavirus.

Phục hồi tài nguyên: Từ chối và tái chế dân cư sẽ không được thu thập vào Thứ Hai 25 Thing 5 năm 2020. Các dịch vụ thu gom sẽ được chuyển vào một ngày sau đó trong tuần 25. Trung tâm thu gom chất thải và điện tử nguy hại hộ gia đình (3224 Colvin St.) mở cửa vào Thứ Bảy chỉ (bao gồm ngày 23 thing 5 năm 2020) cho đến khi có thông báo mới.

Nơi trú ẩn động vật: Vola Lawson Animal Shelter sẽ mở cửa vào Thứ Hai ngày 25 tháng 5 năm 2020 chỉ theo lịch hẹn . Để đặt một cuộc hẹn, gửi email đến địa chỉ email info@alexandriaanimals.org hoặc gọi 703.746.4774.

Cơ sở Y tế: Sở Y tế Alexandria (4480 King St.), Trung tâm Flora Krause Casey Health Center (1200 N. Howard St.) và Trung tâm Teen Wellness Center tại T.C. Trường trung học Williams (3330 King St.) sẽ đóng cửa vào Thứ Hai ngày 25 tháng 5 năm 2020.

Alexandria lịch sử: Tất cả các bảo tàng thành phố vẫn đóng cửa cho công chúng cho đến khi có thông báo mới. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập alexandriava.gov/Historic hoặc gọi 703.746.4554.

Đường dây nóng: Tất cả các đường dây nóng khẩn cấp hoạt động 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, bao gồm đường dây nóng dịch vụ bảo vệ trẻ em ở 703.746.5800; đường dây nóng bạo lực gia đình ở 703.746,4911; các dịch vụ khẩn cấp cho đường dây nóng khủng hoảng lạm dụng dược chất hoặc sức khỏe tâm thần tại 703.746.3401; đường dây nóng dịch vụ bảo vệ người lớn ở 703.746.5778 và đường dây nóng tấn công tình dục ở 703.683.7273. Để cảnh sát ngay lập tức, cứu hỏa hoặc hỗ trợ y tế khẩn cấp, hãy gọi hoặc nhắn tin 911.

Thư viện: Tất cả các chi nhánh của Thư viện Alexandria và Thư viện Luật Alexandria (520 King St.) vẫn đóng cửa cho công chúng cho đến khi có thông báo mới.

Đậu xe : Vào thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020 Sở Cảnh sát Alexandria sẽ đình chỉ việc thực thi các hạn chế đỗ xe đối với không gian có đồng hồ đo, khu vực đậu xe cho phép dân cư và các khu vực khác có giới hạn thời gian đỗ xe. Việc đình chỉ thi hành này chỉ áp dụng cho các hạn chế tại các bãi đậu xe hợp pháp và không cho phép đậu xe ở bất kỳ vị trí nào thường bị cấm, bao gồm không có khu vực đậu xe, khu vực bốc hàng hoặc không gian cho người khuyết tật). Dấu hiệu cấm đậu xe tạm thời sẽ được thi hành vào ngày 25 tháng 5 năm 2020.

Lô tạm giữ: Cơ sở ngăn chặn thành phố (5249 Eisenhower Ave.) sẽ đóng cửa vào ngày 25 tháng 5 năm 2020.

Trung tâm giải trí và nghệ thuật: Tất cả các trung tâm giải trí, tự nhiên và nghệ thuật của thành phố vẫn đóng cửa cho công chúng cho đến khi có thông báo mới ..

Bể bơi ngoài trời: Tất cả các hồ bơi trong Thành phố vẫn đóng cửa cho công chúng cho đến khi có thông báo mới. Truy cập alexandriava.gov/Aquatics để biết thêm thông tin.

Trường học: Tất cả các trường công lập và văn phòng hành chính thành phố Alexandria vẫn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Văn phòng tiểu bang: Tòa án Alexandria tại 520 King St. (bao gồm Văn phòng Thư ký Tòa án Alexandria Circuit Court, Tòa án Alexandria Circuit Court, Tòa án Alexandria General District Court và Tòa án Quan hệ đối ngoại và Vị thành niên (Alexandria Juvenile and Domestic Relations District Court) vẫn đóng cửa cho công chúng cho đến khi có thông báo mới. Tòa án và thư ký có sẵn cho một số thủ tục tố tụng khẩn cấp và các dịch vụ chỉ dành cho cuộc hẹn; để biết thêm thông tin, xem alexandriava.gov/Courts. Tất cả các địa điểm của Bộ phương tiện cơ giới Virginia (DMV) ở Bắc Virginia (bao gồm 2681 Mill Road) vẫn đóng cửa cho công chúng cho đến khi có thông báo mới. Nhiều dịch vụ DMV có sẵn trực tuyến.

Quá cảnh: Vào thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020, dịch vụ xe buýt DASH thông thường sẽ hoạt động theo lịch trình Chủ nhật. Dịch vụ trên Xe đẩy King Street miễn phí vẫn bị treo cho đến khi có thông báo mới. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập dashbus.com.

Schedule of Services for Memorial Day Holiday Week
Updated 7:47 a.m. Fri, May 22
City of Alexandria government offices and facilities remain closed to the public except by appointment. The following list includes schedule information for City services and partner agencies for the week of Memorial Day (May 25). For links to detailed information about changes to City services due to the COVID-19 pandemic, visit alexandriava.gov/Coronavirus.

Resource Recovery: Residential refuse and recycling will not be collected on Monday, May 25. Collection services will be moved one day later during the week of May 25. The Household Hazardous Waste and Electronics Collection Center (3224 Colvin St.) is open on Saturdays only (including May 23) until further notice.

Animal Shelter: The Vola Lawson Animal Shelter will be open on Monday, May 25, by appointment only. To make an appointment, email info@alexandriaanimals.org or call 703.746.4774.

Health Facilities: The Alexandria Health Department (4480 King St.), the Flora Krause Casey Health Center (1200 N. Howard St.) and the Teen Wellness Center at T.C. Williams High School (3330 King St.) will be closed on Monday, May 25.

Historic Alexandria: All City museums remain closed to the public until further notice. For more information, visit alexandriava.gov/Historic or call 703.746.4554.

Hotlines: All emergency hotlines operate 24 hours a day, 365 days a year, including the child protective services hotline at 703.746.5800; the domestic violence hotline at 703.746.4911; the emergency services for mental health or substance abuse crisis hotline at 703.746.3401; the adult protective services hotline at 703.746.5778 and the sexual assault hotline at 703.683.7273. For immediate police, fire or emergency medical assistance, call or text 911.

Libraries: All Alexandria Library branches and the Alexandria Law Library (520 King St.) remain closed to the public until further notice.

Parking: On Monday, May 25, the Alexandria Police Department will suspend enforcement of parking restrictions for metered spaces, residential permit parking districts and other areas with posted parking time limits. This suspension of enforcement applies only to the restrictions at legal parking spaces and does not permit parking in any location normally prohibited, including no parking zones, loading zones or spaces for persons with disabilities). Temporary no-parking signs will be enforced on May 25.

Impound Lot: The City’s Impound Facility (5249 Eisenhower Ave.) will be closed on May, 25.

Recreation and Arts Centers: All City recreation, nature and art centers remain closed to the public until further notice..

Outdoor Pools: All City pools remain closed to the public until further notice. Visit alexandriava.gov/Aquatics for more information.

Schools: All Alexandria City Public Schools and administrative offices remain closed until further notice.

State Offices: The Alexandria Courthouse at 520 King St. (housing the Alexandria Circuit Court Clerk’s Office, the Alexandria Circuit Court, the Alexandria General District Court and the Alexandria Juvenile and Domestic Relations District Court) remains closed to the public until further notice. Courts and clerks are available for certain emergency proceedings and appointment-only services; for more information, see alexandriava.gov/Courts. All Virginia Department of Motor Vehicles (DMV) locations in Northern Virginia (including 2681 Mill Road) remain closed to the public until further notice. Many DMV services are available online.

Transit: On Monday, May 25, regular DASH bus service will operate on a Sunday schedule. Service on the free King Street Trolley remains suspended until further notice. For more information, visit dashbus.com.https://newsroom.arlingtonva.us/release/holiday-closings-july-4-2018/

You May Also Like

More From Author