Arlington Public Schools trong Quận Arlington ở tiểu bang Virginia ra Thông Báo cung cấp các bữa ăn trị giá một tuần cho các gia đình đến một trong năm địa điểm phân phối cho học sinh có thức ăn trong kỳ nghỉ xuân vào thứ Sáu ngày 3 tháng Tư năm 2020


Theo nguồn tin Vietnamese translation trên trang mạng Arlington Public Schools trong Quận Arlington ở tiểu bang Virginia.APS sẽ mang đến cho các gia đình một tuần ăn uống cho kỳ nghỉ xuân vào thứ sáu này

Đăng vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 lúc 3:53 chiều.
Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng sẽ Thêm hai địa điểm nữa sau kì nghỉ xuân
Hướng dẫn từ bỏ USDA

Vào thứ Sáu, ngày 3 tháng Tư, APS sẽ cung cấp các bữa ăn trị giá một tuần cho các gia đình đến một trong năm địa điểm phân phối bữa ăn mang đi để đảm bảo học sinh có thức ăn trong kỳ nghỉ xuân. Sẽ không có dịch vụ bữa ăn APS được cung cấp vào ngày 6-10 tháng 4 trong kỳ nghỉ xuân theo lịch trình của APS. Các dịch vụ bữa ăn sẽ hoạt động trở lại vào Thứ Hai, ngày 13 tháng 4, với một danh sách các trang web mở rộng bao gồm các trường tiểu học Key và Hoffman-Boston.

Miễn trừ USDA mới cho bữa ăn
Ngoài ra, USDA đã từ bỏ quy định rằng trẻ em phải có mặt để nhận bữa ăn. Các gia đình muốn nhận bữa ăn mà không có con cái của họ phải gửi email tên và số ID cho tất cả con cái của họ cũng như địa điểm họ sẽ nhận bữa ăn của họ từ Food.service@apsva.us . Chúng tôi đã thiết lập quy trình này dựa trên hướng dẫn của USDA để đảm bảo rằng tất cả các gia đình đều linh hoạt và tiếp cận với bữa ăn. Gửi email trước cho phép chúng tôi lưu giữ hồ sơ và đảm bảo các gia đình có thể nhận được thực phẩm họ cần mà không tạo ra sự chậm trễ hoặc dài hơn tại các trang web thực phẩm.

Những bữa ăn này sẽ miễn phí cho mọi trẻ em từ 2 đến 18. APS sẽ tiếp tục theo dõi tình hình hàng ngày và điều chỉnh khi cần thiết. Các bữa ăn sẽ được cung cấp cho tất cả trẻ em miễn phí và giống nhau cho tất cả trẻ em bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác hay khuyết tật, và sẽ không có sự phân biệt đối xử trong dịch vụ bữa ăn.

Thứ Sáu, ngày 3 tháng Tư Phân phối cho Tuần Nghỉ Xuân
Các bữa ăn (6 bữa sáng và bữa trưa cho mỗi đứa trẻ) có thể được chọn vào thứ Sáu từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều tại một trong những địa điểm sau:

Trường trung học Kenmore
Đường 200 S. Carlin Springs
11 giờ sáng đến 1 giờ chiều

Trường tiểu học Tiến sĩ Charles R. Drew
3500 S. Đường 23
11 giờ sáng đến 1 giờ chiều

Trường tiểu học Barrett
4401 N Henderson Road
11 giờ sáng đến 1 giờ chiều

Trường tiểu học Campbell
737 S Carlin Springs
11 giờ sáng đến 1 giờ chiều

Trường tiểu học Randolph
1306 S Quincy St
11 giờ sáng đến 1 giờ chiều

Các trang web phân phối bữa ăn bổ sung bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 13 tháng 4
APS sẽ mở rộng các trang web của mình bởi hai trường bắt đầu từ ngày 13 tháng 4 để bao gồm các trang web sau:

Trường tiểu học trọng điểm
2300 Key Blvd
11 giờ sáng đến 1 giờ chiều

Trường tiểu học Hoffman-Boston
1415 S. Đường Queen
11 giờ sáng đến 1 giờ chiều

Để biết thêm thông tin về phân phối bữa ăn APS và các tài nguyên khác để được hỗ trợ thực phẩm trong thời gian đóng cửa trường APS, hãy truy cập trang web dịch vụ bữa ăn APS .SOURCE: Arlington Public Schools

APS to Provide Families a Week of Meals for Spring Break this Friday

Posted on April 1, 2020 at 3:53 pm.
Food and Nutrition Services Will Add Two Additional Sites After Spring Break
USDA Waiver Guidelines

On Fri, April 3, APS will provide a week’s worth of meals to families who come to one of the five grab-and-go meal distribution sites to ensure students have food during spring break. There will be no APS meal service provided April 6-10 during the APS scheduled spring break. Meal services will resume on Mon, April 13, with an expanded list of sites to include Key and Hoffman-Boston elementary schools.

New USDA Waiver for Meal Pickup
Additionally, the USDA has provided a waiver to the rule that children must be present to receive meals. Families who wish to pick up meals without their children must email the name and ID numbers for all their children as well as the location they will pick up their meal from to Food.services@apsva.us. We have established this procedure based on guidance from the USDA to ensure that all families have flexibility and access to meals. Emailing in advance allows us to keep a record and ensure families can receive the food they need without creating delays or longer lines at food sites.

These meals will be free to any child aged 2 to 18. APS will continue to monitor the situation daily and adjust as needed. Meals will be provided to all children without charge and are the same for all children regardless of race, color, national origin, sex, age or disability, and there will be no discrimination during the meal service.

Fri, April 3 Distribution for Spring Break Week
Meals (6 breakfasts and lunches per child) can be picked up on Friday from 11 a.m.-1 p.m. at one of the following locations:

Kenmore Middle School
200 S. Carlin Springs Road
11 a.m.-1 p.m.

Dr. Charles R. Drew Elementary School
3500 S. 23rd Street
11 a.m.-1 p.m.

Barrett Elementary School
4401 N Henderson Rd
11 a.m.-1 p.m.

Campbell Elementary School
737 S Carlin Springs Rd
11 a.m.-1 p.m.

Randolph Elementary School
1306 S Quincy St
11 a.m.-1 p.m.

Additional Meal Distribution Sites Beginning Mon, April 13
APS will expand its grab-and-go sites by two schools beginning April 13 to include the following sites:

Key Elementary School
2300 Key Blvd
11 a.m.-1 p.m.

Hoffman-Boston Elementary School
1415 S. Queen Street
11 a.m.-1 p.m.

For more information on APS meal distribution and other resources for food assistance during the APS school closure, visit the APS meal services webpage.https://www.apsva.us/post/aps-to-provide-families-a-week-of-meals-for-spring-break-this-friday/

You May Also Like

More From Author