Hội đồng quận Arlington trong tiểu bang Virginia sẽ mở trực tiếp Town Hall trên Facebook từ 12 giờ tưa đến 2 giờ chiều vào Thứ Sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020


Theo nguồn tin Vietnamese translation trên trang mạng Quận Arlington

1 tháng 4 năm 2020 | Thông tin mới được đăng

Hạt Arlington đang đấu tranh để làm chậm sự lây lan của coronavirus COVID-19 trong cộng đồng của chúng tôi và cuộc sống an toàn thông qua sự xa cách xã hội.

Tham gia Thành viên Hội đồng Quận và nhân viên cấp cao của Quận để tham dự Tòa thị chính Facebook Live: Phản hồi COVID-19 của Arlington . Tìm hiểu thêm về những nỗ lực của Quận để chống lại vi-rút và hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi trong trường hợp khẩn cấp y tế này. Thành viên hội đồng sẽ nhận câu hỏi và nhận xét thông qua trò chuyện về tất cả các khía cạnh ảnh hưởng của COVID-19 đến Arlington.

Đây là cách bạn có thể tham gia:

Tòa thị chính Facebook Live: Phản hồi COVID-19 của Arlington

Vào Thứ Sáu, ngày 3 tháng Tư, từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều , hãy tham gia với chúng tôi trên trang Facebook của Chính phủ Hạt Arlington: https://www.facebook.com/ArlingtonVA/ để tham dự Tòa thị chính trực tiếp với các Thành viên Hội đồng Quận Arlington và nhân viên cấp cao
Sau khi trình bày ngắn gọn, Thành viên Hội đồng quản trị và nhân viên cấp cao sẽ đưa ra câu hỏi của bạn.

SOURCE: Arlington County, Virginia

County Board Facebook Live Town Hall: Arlington’s COVID-19 Response
April 1, 2020 | News Release

Arlington County is fighting to slow the spread of coronavirus COVID-19 in our community and safe lives through social distancing.

Join County Board Members and senior County staff for a Facebook Live Town Hall: Arlington’s COVID-19 Response. Learn more about the County’s efforts to combat the virus and support our community during this medical emergency. Board members will take questions and comments via chat on all aspects of COVID-19’s impact on Arlington.

Here is how you can participate:

Facebook Live Town Hall: Arlington’s COVID-19 Response

On Friday, April 3 from 12 p.m. to 1 p.m., join us on Arlington County Government’s Facebook page: https://www.facebook.com/ArlingtonVA/ for a Live Town Hall with Arlington County Board Members and senior staff
Following brief presentations, Board Members and senior staff will take your questions.County sealhttps://newsroom.arlingtonva.us/release/county-board-facebook-live-town-hall-arlingtons-covid-19-response/

You May Also Like

More From Author