Quy Định Về Bầu Cử Ngày Chủ Nhật 24 tháng 7 năm 2016


Theo nguồn tin của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng

Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018..

Xin chuyển đến Quý Đồng Hương, Quý Niên trưởng và Chiến Hữu…

Để tường và theo dỏi…

Trân trọng..

TM. Ủy Ban Bầu Cử
Bùi Mạnh Hùng07/11/2016 Số: 011 CĐVN/UBBC Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018
Quy định về cuộc bầu cử Liên Danh Cá Nhân vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2016-2018
(gọi tắt là: “Bầu Cử Cộng Đồng”)
A.- Ngày, giờ và địa điểm:
Ngày bầu cử: Chủ Nhật 24 tháng 7 năm 2016
Giờ bầu cử: Từ 8:00 sáng đến 4:00 chiều trong ngày bầu cử. Những cử tri còn xếp trong hàng lúc 4 giờ chiều,,sẽ được tiếp tục tiến hành để hoàn tất việc bỏ phiếu.
Địa điểm bầu cử:
Có 8 địa điểm đặt thùng phiếu như sau:
Tại Washington D.C.: 1. Phở 14:
1436 Park Rd NW, Washington, DC 20010
Tại Maryland:
2. Giáo Xứ Mẹ Việt Nam:
11812 New Hampshire Ave., Silver Spring, MD 20904
3. Chợ LA Mart (Maxim Center cũ):

640 University Blvd. East – Silver Spring, MD 20901
Tại Virginia:
4. Eden Center: Dưới tháp đồng hồ:
6751 Wilson Blvd., Falls Church VA 22044:
5. Eden Center: Trước Thanh Sơn Tofu:
6751 Wilson Blvd., Falls Church VA 22044
6. Phở 75:
3103 Graham Rd., Falls Church, VA 22042
7. Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam:
915 South Wakefield St., Arlington VA 22204
8. Woodland Hill Senior Center:
610 S Carlin Springs Rd., Arlington, Virginia 22204.
B.- Điều kiện và thể lệ tham gia bầu cử cộng đồng: ** Quy định về cử tri:
 Là người Việt Nam, trên 18 tuổi, và là cư dân vùng Washington, D.C., hay Maryland, hay Virginia, ít nhất 90 ngày trước ngày bầu cử.
 Đồng ý tham gia và tuân theo các điều lệ về cuộc bầu cử cộng đồng nhiệm kỳ 2016-2018
** Quy định tại địa điểm bầu phiếu:
 Cử tri có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu phiếu nào thuận tiện (trong 8 địa điểm bầu cử kể trên), ví dụ: cử tri cư ngụ ở Maryland có thể bỏ phiếu ở Eden Center, Virginia, nhưng dùng phiếu bầu dành riêng cho Maryland..
 Mỗi cử tri chỉ được bầu 1 lần, 1 phiếu và tại 1 địa điểm bầu phiếu.
 Có 3 phiếu bầu, có màu khác nhau cho 3 vùng D.C., MD và VA: cử tri
cư ngụ ở vùng nào dùng phiếu bầu của vùng đó.
 Cử tri được bầu (chọn) từ 1 Liên danh cho tới số tối đa Liên danh được quy định trên phiếu bầu theo mỗi địa phương:
– D.C: cử tri được bầu (chọn) 1 ……. Liên danh – MD: cử tri được bầu(chọn) 7 ……. Liêndanh – VA: cử tri được bầu (chọn) 13…… .Liên danh.
 Cử tri đồng ý xuất trình thẻ nhận dạng có hình (photo ID) tại địa điểm bầu phiếu và đồng ý cho phép nhân viên phụ trách thùng phiếu ghi lại “Họ tên và địa chỉ” nhằm mục đích kiểm phiếu.
 Cử tri không được bầu thế, không có trường hợp ngoại lệ.
 Cử tri khi đã bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, là không thể đòi hỏi một lá
phiếu khác, để bầu lại, vì bất cứ lý do nào.
 Nếu ghi sai, cử tri có quyền đòi hỏi một phiếu bầu khác, với điều kiện
phiếu bầu ghi sai phải được nhân viên phụ trách thùng phiếu hủy bỏ.
 Cử tri đồng ý tôn trọng và theo sự hướng dẫn của nhân viên phụ trách
thùng phiếu.
 Cử tri vui lòng xếp hàng, giữ gìn trật tự, không làm ồn ào, làm trở ngại
việc bầu phiếu của người khác.
 Tất cả các Liên danh có thể vận động cử tri ủng hộ, nhưng không tiếp
xúc cử tri quá gần tại địa điểm bỏ phiếu.
 Các đại diện Liên danh có quyền quan sát, theo dõi cuộc bầu cử tại mỗi
địa điểm bầu cử.

Nhân viên Phụ Trách Thùng Phiếu tuyệt đối không làm bất cứ việc gì để ảnh hưởng đến việc bầu (chọn) các Liên Danh của cử tri.CongDongLetterHeadLogo

CongDongLetterHeadLogoYou May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours