Các lá phiếu mẫu trong các phòng phiếu ở thành phố Alexandria thuộc Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa và thị trưởng & hội đồng thành phố của Đảng Dân chủ vào ngày 16 tháng 8 năm 2024


Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia

Các lá phiếu mẫu trong các phòng phiếu ở thành phố Alexandria thuộc Tiểu Bang Virginia cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa và thị trưởng & hội đồng thành phố của Đảng Dân chủ vào ngày 16 tháng 8 năm 2024https://www.alexandriava.gov/Elections

You May Also Like

More From Author