Địa điểm văn phòng Alexandria Voter Registration Office cho bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ tối cho Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 ở thành phố Alexandria thuộc Tiểu Bang Virginia cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa và thị trưởng & hội đồng thành phố của Đảng Dân chủ vào ngày 16 tháng 8 năm 2024


Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia

Địa điểm văn phòng Alexandria Voter Registration Office cho bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ tối cho Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 ở thành phố Alexandria thuộc Tiểu Bang Virginia cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa và thị trưởng & hội đồng thành phố của Đảng Dân chủ vào ngày 16 tháng 8 năm 2024

AlexandriaVAGov

⏳Today is the last day to #vote early for the June 18 Dual Primary Election.

Voting can be done at the Office of Voter Registration and Elections (132 N. Royal St., Suite 100) until 5 p.m.

Learn more and #MakeYourVoteCount: https://alexandriava.gov/Electionshttps://www.alexandriava.gov/Elections

You May Also Like

More From Author