Các lá phiếu mẫu trong các phòng phiếu của Thành phố Alexandria cho Cuộc Bầu cử Sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ vào Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024 từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối


Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginiahttps://www.alexandriava.gov/elections/voting-in-alexandria

You May Also Like

More From Author