Lá Phiếu Mẫu của Thành phố Alexandria cho cuộc bầu cử đặc biệt ngày 9 tháng 1 năm 2024 ở Hội đồng Trường học Khu A


Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang VirginiaDanh sách kiểm tra Ngày bầu cử đặc biệt ngày 9 tháng 1 dành cho cử tri Thành phố Alexandria tại Hội đồng Trường học Khu A
Để phát hành ngay: ngày 5 tháng 1 năm 2024

Vào thứ Ba, ngày 9 tháng 1, sẽ có Cuộc bầu cử đặc biệt ở Thành phố Alexandria. Các phòng phiếu ở Hội đồng Khu học chánh A sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Dưới đây là tám cách cử tri Alexandria có thể chuẩn bị cho Ngày bầu cử:

1. XEM XÉT BỎ PHIẾU SỚM
Tất cả các cử tri đã đăng ký tại Hội đồng Khu học chánh A đều đủ điều kiện bỏ phiếu sớm. Hạn chót để đích thân bỏ phiếu sớm là Thứ Bảy, ngày 6 tháng 1, lúc 5 giờ chiều.

Giờ bỏ phiếu sớm là:

Văn phòng Đăng ký và Bầu cử Cử tri (132 N. Royal St., Suite 100)

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 1, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều
Thứ Bảy, ngày 6 tháng 1, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều.

2. KIỂM TRA ĐỊA ĐIỂM BẦU CỬ CỦA BẠN
Nếu bạn bỏ phiếu vào Ngày bầu cử vào ngày 9 tháng 1, bạn phải thực hiện việc đó tại địa điểm bỏ phiếu được chỉ định. Các phòng phiếu ở Hội đồng Khu học chánh A sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Hãy nhớ xác nhận địa điểm và việc đăng ký của bạn tại vote.elections.virginia.gov trước khi bạn đi. Bạn cũng có thể gọi cho Văn phòng Đăng ký Cử tri & Bầu cử theo số 703.746.4050 hoặc xem bản đồ khu vực bầu cử hiện tại của Thành phố.

3. BIẾT TRÊN LÁ PHIẾU CỦA BẠN CÓ GÌ
Lá phiếu bao gồm một cuộc tranh cử Thành viên Hội đồng Trường A. Xem lại lá phiếu để giúp bạn đưa ra những lựa chọn sáng suốt tại phòng bỏ phiếu. Các quan chức bầu cử không được phép cung cấp thông tin về ứng cử viên, vì vậy vui lòng tiến hành nghiên cứu để xác định lựa chọn của bạn trước khi đến địa điểm bỏ phiếu.

4. Mang theo CMND
Cử tri Virginia sẽ được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân (ID) trước khi bỏ phiếu. Ví dụ về giấy tờ tùy thân được chấp nhận bao gồm giấy phép lái xe Virginia, tài liệu xác nhận cử tri, hộ chiếu Hoa Kỳ, giấy tờ tùy thân có ảnh của nhân viên hoặc thẻ sinh viên. Xem lại danh sách đầy đủ các hình thức nhận dạng được chấp nhận tại trang web của Ban Bầu cử Virginia.

Những cử tri đến địa điểm bỏ phiếu mà không có ID được chấp nhận có thể ký vào tuyên bố xác nhận ID và bỏ phiếu bằng lá phiếu thông thường. Bất kỳ cử tri nào không xuất trình giấy tờ tùy thân được chấp nhận cũng như không ký vào bản tuyên bố này đều phải bỏ phiếu bằng lá phiếu tạm thời.

5. ĐỪNG ĐẾN TRỄ
Nếu bạn định bỏ phiếu muộn trong ngày hoặc sau giờ làm việc, hãy nhớ rằng bạn phải xếp hàng tại địa điểm bỏ phiếu trước 7 giờ tối. hoặc bạn sẽ không thể bỏ phiếu.

6. ĐĂNG KÝ CÙNG NGÀY
Nếu bạn bỏ lỡ thời gian đăng ký thông thường vào ngày 27 tháng 12, bạn có thể đăng ký cùng ngày. Để đăng ký và bỏ phiếu trong cùng một ngày, bạn phải ở đúng địa phương và đúng địa điểm bỏ phiếu. Bạn sẽ được phát một lá phiếu tạm thời và bạn sẽ bỏ phiếu trên lá phiếu tạm thời này. Nếu bạn có thắc mắc về quy trình Đăng ký cùng ngày, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ voter@alexandriaVA.gov hoặc 703.746.4050

7. NẾU BẠN CẦN GIÚP ĐỠ, HÃY HỎI
Văn phòng Đăng ký Cử tri & Bầu cử cam kết đảm bảo rằng mọi cử tri đã đăng ký đều có thể bỏ phiếu. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về quy trình bỏ phiếu hoặc địa điểm bỏ phiếu, vui lòng gọi 703.746.4050 hoặc thông báo cho nhân viên bầu cử.

8. XEM KẾT QUẢ KHÔNG CHÍNH THỨC
Sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc lúc 7 giờ tối. vào Ngày bầu cử, các quan chức bầu cử ở Alexandria sẽ bắt đầu đăng kết quả không chính thức trên trang web của Bộ bầu cử Virginia.

Trong những tuần sau cuộc bầu cử, Hội đồng bầu cử tiểu bang và địa phương sẽ kiểm tra kết quả, thực hiện mọi điều chỉnh cần thiết và chứng nhận kết quả chính thức.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Văn phòng Đăng ký & Bầu cử Cử tri tại vote@alexandriava.gov hoặc 703.746.4050.

Để có chỗ ở hợp lý cho người khuyết tật, hãy liên hệ với angela.turner@alexandriava.gov hoặc 703.746.4050 hoặc Virginia Relay 711.January 9 Special Election Day Checklist for City of Alexandria Voters in School Board District A
Release date: January 10, 2024

January 9 Special Election Day Checklist for City of Alexandria Voters in School Board District A
For Immediate Release: January 5, 2024

On Tuesday, January 9, there will be a Special Election in the City of Alexandria. Polls in School Board District A will be open from 6 a.m. to 7 p.m. Here are eight ways Alexandria voters can prepare for Election Day:

1. CONSIDER EARLY VOTING
All registered voters in School Board District A are eligible to vote early. The deadline to cast an early ballot in person is Saturday, January 6, at 5 p.m.

Early voting hours are:

Office of Voter Registration and Elections (132 N. Royal St., Suite 100)

Friday, January 5, 8 a.m.- 5 p.m.
Saturday, January 6, 8 a.m.- 5 p.m.

2. CHECK YOUR POLLING PLACE
If you vote on Election Day on January 9, you must do so at your designated polling place. Polls in School Board District A will be open from 6 a.m. to 7 p.m. Be sure to confirm the location and your registration at vote.elections.virginia.gov before you go. You may also either call the Office of Voter Registration & Elections at 703.746.4050 or view the City’s current precinct map.

3. KNOW WHAT IS ON YOUR BALLOT
The ballot includes a contest for School Board Member District A. Review the ballot to help you make informed choices at the voting booth. Election officials are not permitted to provide information about candidates, so please conduct research to determine your choices before arriving at the polling place.

4. BRING YOUR ID
Virginia voters will be asked to show identification (ID) prior to voting. Examples of acceptable ID include a Virginia driver’s license, voter confirmation documents, United States passport, employee photo ID or student ID. Review the complete list of acceptable forms of identification at the Virginia Department of Elections website.

Voters who arrive at the polling place without an acceptable ID may sign an ID confirmation statement and vote using a regular ballot. Any voter who neither presents acceptable identification nor signs this statement must vote using a provisional ballot.

5. DON’T BE LATE
If you are planning to vote late in the day or after work, please remember that you must be in line at your polling place by 7 p.m. or you will not be able to vote.

6. SAME DAY REGISTRATION
If you missed the end of the normal registration period on December 27, Same Day Registration is available to you. To register and vote on the same day, you must be in the correct locality and at the correct polling location. You will be issued a provisional ballot and you will cast your vote on this provisional ballot. If you have questions about the Same Day Registration process, please contact us at voters@alexandriaVA.gov or 703.746.4050

7. IF YOU NEED HELP, PLEASE ASK
The Office of Voter Registration & Elections is committed to ensuring that every registered voter can vote. If you have any concerns about the voting process or a voting site, please call 703.746.4050 or notify an election officer.

8. VIEW THE UNOFFICIAL RESULTS
After the polls close at 7 p.m. on Election Day, Alexandria election officials will begin posting unofficial results on the Virginia Department of Elections website.

During the weeks following the election, state and local Electoral Boards will canvass the results, make any necessary adjustments, and certify the official results.

For more information, contact the Office of Voter Registration & Elections at voters@alexandriava.gov or 703.746.4050.

For reasonable disability accommodation, contact angela.turner@alexandriava.gov or 703.746.4050 or Virginia Relay 711.https://www.alexandriava.gov/news-elections/2024-01-10/january-9-special-election-day-checklist-for-city-of-alexandria-voters-in

You May Also Like

More From Author