Bỏ phiếu sớm bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 cho cuộc tổng tuyển cử ngày 7 tháng 11 năm 2023 trong quận Arlington ở tiểu bang Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng quận Arlington trong tiểu bang Virginia

Tin Bầu cử Arlington

Ngày đầu tiên cho bỏ phiếu sớm là ngày 22 tháng 9 2023.
Bỏ phiếu sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử ngày 7 tháng 11 năm 2023 được mở tại Ellen M. Bozman Government Center, 2100 Clarendon Blvd, Ste 320, , Arlington, VA 22201.
Bỏ phiếu sớm sẽ mở từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều.Bỏ phiếu sớm bắt đầu vào ngày 22 tháng 9 cho cuộc tổng tuyển cử ngày 7 tháng 11
Để phát hành ngay: ngày 20 tháng 9 năm 2023

Cuộc bỏ phiếu sớm sẽ bắt đầu Vào ngày 22 tháng 9 cho Cuộc Tổng tuyển cử ngày 7 tháng 11 năm 2023 tại Thành phố Alexandria. Cuộc bỏ phiếu bao gồm một cuộc tranh cử vào Hạ viện Virginia và Thượng viện Virginia.

Tất cả cử tri đã ghi danh ở Virginia đều đủ điều kiện bỏ phiếu qua thư hoặc trực tiếp. Hãy xem xét cẩn thận thông tin bên dưới để xác định thời hạn, thời gian và địa điểm áp dụng.

ĐI BỎ PHIẾU TRỰC TIẾP
Hạn chót để bỏ phiếu sớm là Thứ Bảy, ngày 4 tháng 11, lúc 5 giờ chiều. Giờ bỏ phiếu sớm trực tiếp như sau.

Văn phòng Ghi Danh & Bầu cử Cử tri (132 N. Royal St., Suite 100)

● Mở bỏ phiếu sớm vào Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

● Mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng–5 giờ chiều.

● Đóng cửa Thứ Hai, ngày 9 tháng 10 năm 2023

Số giờ bổ sung và kéo dài:

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10, 8 giờ sáng–5 giờ chiều.
Chủ Nhật, ngày 29 tháng 10, 11 giờ sáng–3 giờ chiều.
Thứ Hai, ngày 30 tháng 10, 8 giờ sáng–7 giờ tối
Thứ Ba, ngày 31 tháng 10, 8 giờ sáng–7 giờ tối
Thứ Tư, ngày 1 tháng 11, 8 giờ sáng–7 giờ tối
Thứ Năm, ngày 2 tháng 11, 8 giờ sáng–7 giờ tối
Thứ Bảy, ngày 4 tháng 11, 8 giờ sáng–5 giờ chiều

Thư viện Trung tâm Charles E. Beatley, Jr. Central Library, 5005 Duke St.

Mở cửa bỏ phiếu sớm vào Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10, 1 giờ chiều–5 giờ chiều
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10, 10 giờ sáng–5 giờ chiều.
Chủ Nhật, ngày 29 tháng 10, 11 giờ sáng–3 giờ chiều.
Thứ Hai, ngày 30 tháng 10, 1 giờ chiều–7 giờ tối
Thứ Ba, ngày 31 tháng 10, 1 giờ chiều–7 giờ tối
Thứ Tư, ngày 1 tháng 11, 1 giờ chiều–7 giờ tối
Thứ Năm, ngày 2 tháng 11, 1 giờ chiều–7 giờ tối
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 11, 1 giờ chiều–5 giờ chiều
Thứ Bảy, ngày 4 tháng 11, 10 giờ sáng–5 giờ chiều.

Bỏ phiếu qua thư
Đơn yêu cầu bỏ phiếu qua thư phải được nhận tại Văn phòng Ghi Danh & Bầu cử Cử tri trước 5 giờ chiều, Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10. Truy cập đơn xin ghi danh theo một trong những cách sau:

Bằng cách truy cập vote.elections.virginia.gov để gửi đơn ghi danh trực tuyến.
Bằng cách tải xuống ứng dụng có sẵn trên trang web Bầu cử của Thành phố.
Bằng cách gọi đến Cơ quan Ghi Danh & Bầu cử Cử tri theo số 703.746.4050 để yêu cầu gửi đơn ghi danh cho quý vị .

Các lá phiếu đã hoàn thành phải được gửi lại cho Văn phòng Ghi Danh & Bầu cử Cử tri trước 7 giờ tối. vào Thứ Ba, ngày 7 tháng 11, hoặc đóng dấu bưu điện trước ngày 7 tháng 11 và nhận được tại văn phòng trước trưa Thứ Hai ngày 13 tháng 11. Để bỏ phiếu trực tiếp, không cần phải nộp đơn. Không nên nộp đơn ghi danh trước khi đích thân bỏ phiếu.

Thùng bỏ phiếu
Thùng đựng phiếu bầu sẽ có sẵn tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu vào ngày 7 tháng 11, từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Một hộp đựng lá phiếu ngoài trời an toàn, được giám sát bằng video, có sẵn ở phía trước Văn phòng Ghi Danh & Bầu cử Cử tri, 24 giờ một ngày cho đến 7 giờ tối ngày 7 tháng 11. Ngoài ra thùng bỏ phiếu sẽ có sẵn vào cùng ngày và giờ nêu trên để bỏ phiếu trực tiếp tại Thư viện Beatley.

Đăng ký bỏ phiếu
Hạn chót cho thời gian ghi danh thông thường cho Cuộc Tổng tuyển cử ngày 7 tháng 11 là ngày 16 tháng 10. Thời gian ghi danh cùng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 và kéo dài đến Ngày bầu cử, ngày 7 tháng 11 năm 2023. Hãy truy cập vote.elections.virginia.gov để ghi danh, kiểm tra trạng thái ghi danh hoặc cập nhật ghi danh hiện có.

Hãy truy cập alexandriava.gov/Elections để biết thông tin bầu cử đầy đủ bao gồm các yêu cầu ghi danh cử tri, phiếu bầu mẫu, bản đồ khu bầu cử và các yêu cầu về ID.

Để biết thêm thông tin xin hãy liên hệ với Văn phòng Ghi Danh & Bầu cử Cử tri tại vote@alexandriava.gov hoặc 703.746.4050.

Để có chỗ ở hợp lý cho người khuyết tật, hãy liên hệ với angela.turner@alexandriava.gov hoặc 703.746.4050, Virginia Relay 711.

https://www.alexandriava.gov/news-elections/2023-09-20/early-voting-begins-september-22-for-november-7-general-election

You May Also Like

More From Author