Nhiều công ty, nhà hàng và tiệm Việt Nam trong danh sách 394 doanh nghiệp nhỏ nhận được tiền GRANT khẩn cấp cho doanh nghiệp nhỏ của Quận Arlington

SOURCE: Arlington County Government Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Arlington ở tiểu bang Virginia Arlington công bố người nhận khẩn cấp doanh nghiệp nhỏ GRANT cung cấp hỗ trợ tài chính ngay lập tức cho 394 doanh nghiệp nhỏ ở Arlington bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 Ngày 17 tháng 6 […]

Read More