Quận Arlington loan tin U.S. Census Bureau đang khuyến khích tất cả những người chưa tham gia điền vào mẫu điều tra dân số trên trang mạng hoặc qua điện thoại bằng tiếng Việt


Theo nguồn tin Vietnamese translation trên trang mạng Quận Arlington

Điều tra dân số nói ngôn ngữ của bạn
Ngày 8 tháng 4 năm 2020

Ngày điều tra dân số là ngày 1 tháng 4 – nhưng không quá muộn để điền vào mẫu điều tra dân số trực tuyến hoặc qua điện thoại. Do sự bùng phát virus COVID-19 , Cục điều tra dân số Hoa Kỳ đang khuyến khích tất cả những người chưa phản hồi tham gia điều tra dân số trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Thật dễ dàng để hoàn thành Điều tra dân số trực tuyến năm 2020 bằng máy tính, máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng hoặc qua điện thoại. Bảng câu hỏi có sẵn trực tuyến và qua điện thoại bằng tiếng Anh và 12 ngôn ngữ khác:

Tây Ban Nha , Trung Quốc (Simplivies) , Việt Nam , Hàn Quốc , Nga , Ả Rập , Tagalog , Ba Lan , Pháp , Haiti Creole , Bồ Đào Nha và Nhật Bản
Tìm hiểu thêm:

Trả lời trực tuyến bằng 13 ngôn ngữ
Trả lời qua điện thoại bằng tiếng Anh: 844-330-2020 hoặc gọi số được liên kết với ngôn ngữ ưa thích của bạn trong Hướng dẫn trả lời điện thoại

Cần một ngôn ngữ khác? Điều tra dân số cung cấp các hướng dẫn hướng dẫn từng bước trên trang web của mình bằng 59 ngôn ngữ không phải tiếng Anh và cũng có sẵn bằng tiếng Mông Cổ .
Có 10 phút? Thật dễ dàng để đáp ứng!
Hơn 55% người Arlington đã trả lời Điều tra dân số. Hãy để một người bạn, hàng xóm hoặc người thân biết rằng tài nguyên điện thoại và ngôn ngữ có sẵn. Dữ liệu điều tra dân số rất quan trọng để đảm bảo tài trợ cho chăm sóc sức khỏe, trường hợp khẩn cấp, đường xá, dự án cơ sở hạ tầng và nhiều dịch vụ khác ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta mỗi ngày.

Giáo hoàng

Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ đếm từng cư dân trong cả nước, bao gồm cả ngay tại Hạt Arlington. Theo quy định của Hiến pháp Hoa Kỳ, Mỹ chỉ có một cơ hội mỗi thập kỷ để tính dân số. Dữ liệu thu thập giúp xác định những thứ như số ghế mà Virginia có trong Hạ viện và cách phân phối tiền liên b

SOURCE: Arlington County, Virginia

Census Speaks Your Language
April 8, 2020

Census Day was April 1 – but it’s not too late to fill out your census form online or over the phone. Due to the COVID-19 virus outbreak, the U.S. Census Bureau is encouraging everyone who has not yet responded to take the census online or by phone.

It’s easy to complete the 2020 Census online using a computer, laptop, smartphone or tablet, or over the phone. The questionnaire is available online and by phone in English and 12 other languages:

Spanish, Chinese (Simplivies), Vietnamese, Korean, Russian, Arabic, Tagalog, Polish, French, Haitian Creole, Portuguese, and Japanese
Find out more:

Respond online in 13 languages
Respond by phone in English: 844-330-2020 or call the number associated with your preferred language in the Phone Response Guide
Need another language? The Census offers step-by-step instruction guides on its website in 59 non-English languages, and is available in Mongolian too.
Got 10 minutes? It’s Easy to Respond!
Over 55% of Arlingtonians have already responded to the Census. Let a friend, neighbor or relative know that phone and language resources are available. Census data are critical to assuring funding for healthcare, emergencies, roads, infrastructure projects, and many other services that impact our lives every day.

———

The U.S. Census counts every resident in the nation, including right here in Arlington County. As mandated by the U.S. Constitution, America gets just one chance each decade to count its population. The collected data help to determine things like the number of seats Virginia has in the House of Representatives, and how to distribute federal funds to local communities like ours.https://newsroom.arlingtonva.us/release/census-speaks-your-language/

You May Also Like

More From Author