Thông Báo Số 2 có bổ túc của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018‏

Theo nguồn tin trên mạng của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C ., Maryland và Virginia

Số: 002 CĐVN/UBBC
Thông Báo
 
Kính thưa Quý Đồng Hương trong vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận.
 
** Tham chiếu Hiến Chương và Nội Qui của CĐVN/Washington, D.C., Maryland và Virginia.

** Căn cứ vào quyết định ủy nhiệm của  Hội đồng Chấp Hành Cộng Đồng trong buổi họp ngày 19/03/2016…
 
Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Hội Đồng Đại Diện (HĐĐD) thuộc Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia, nhiệm kỳ 2016-2018, Ủy Ban Bầu Cử (UBBC) trân trọng thông báo đến Quý Đồng hương, để tường:
 
VIỆC TỔ CHỨC BẦU CỬ VÀ THÀNH LẬP TÂN HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN NHIỆM KỲ 2016 – 2018

Dưới đây là những quy định về việc bầu cử, và thành lập 2 thành phần trong cơ cấu Hội Đồng Đại Diện:

– Thành Phần Hội Đoàn/Tổ chức
– Thành Phần Cá Nhân.

** Các thành viên tham gia thuộc hai thành phần kể trên, cam kết sinh hoạt trong tinh thần tôn trọng lý tưởng Quốc Gia Chống Cộng, được quy định trong các điều 1, 2 và 3 của Hiến Chương Cộng Đồng.

A. Quy định về Thành Phần Hội Đoàn/Tổ chức:

Hội đoàn, Tổ chức để hợp lệ là một thành viên trong Tân Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2016-2018 là những Hội đoàn, Tổ chức sinh hoạt trong vùng Thủ đô HTĐ và phụ cận, có ghi danh sinh hoạt với Cộng Đồng, và đóng tiền niên liễm,  trước ngày 10 tháng 6, 2016 (30 ngày trước ngày Bầu cử.) 

B. Quy định về Thành Phần Cá Nhân:

UBBC tổ chức cuộc bầu cử để xác nhận tính cách đại diện của Thành Phần Cá Nhân vào Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng, theo những quy định dưới đây:

1.- Cử Tri : Cử Tri là những cá nhân hội đủ các điều kiện sau đây:

a.-   Người Việt hay gốc Việt b.-  Trên 18 tuổi và không bị bịnh liên quan đến tâm thần. c.-    Cư ngụ trong vùng Washington D.C., Maryland hay Virginia, ít nhất 90 ngày , trước ngày bầu cử.

2. Ứng Cử Viên (ƯCV) là những cá nhân ứng cử theo Liên danh, mỗi Liên danh gồm có 3 người (nam/nữ),  hội đủ các điều kiện sau đây:

a.-  Người Việt hay gốc Việt;                                                                b.-  Trên 21 tuổi và không bị bịnh liên quan đến tâm thần. c.-  Cư ngụ trong vùng Washington D.C., Maryland hay Virginia, ít nhất 180 ngày, trước ngày bầu cử.                                                             d.-  Có nộp đơn ứng cử hợp lệ đến Ủy Ban Bầu Cử trước ngày 10 tháng 6, 2016 (30 ngày trước ngày bầu cử).  Đơn Ứng Cử có thể gởi đến Ủy Ban Bầu Cử (UBBC) bằng e-mail.                        e.-  Đơn Ứng Cử ghi đầy đủ Họ và Tên, Năm Sinh, Địa Chỉ hiện đang cư ngụ, và Số Điện Thoại.            f.-  Có đóng lệ phí ghi danh. Mỗi liên danh là  $ 10.00 x 3 = $ 30.00

3.- Thể Thức Bầu Cử: Thể thức bầu cử được qui định như sau:

– Bầu theo Liên Danh.                                                              – Bầu trực tiếp và kín.
– Cử tri cư ngụ tại đơn vị nào sẽ bầu Liên Danh ứng cử tại đơn vị đó.                     –
Cử tri có thể bầu 1 Liên Danh hoặc bầu tối đa với số Liên Danhđược ấn định cho đơn vị của mình. Phiếu bầu ghi quá số liên danh đã ấn định cho địa phương, sẽ được xem như phiếu bất hợp lệ,,                   
– Có nhiều địa điểm đặt thùng phiếu,  tuy nhiên mỗi Cử Tri chỉ được xử dụng 1 phiếu bầu, và chỉ bầu một lần.                                                               – Cử tri không được bầu thay hay bầu ủy quyền cho cử tri khác. 

4.- Đơn Vị Bầu Cử và Số Liên Danh Cá Nhân (Mỗi Liên Danh có 3 ƯCV):
– Washington D.C:                     
1 Liên Danh gồm 3 Đại Diện                      –

– Maryland:                                
4 Liên Danh gồm 12  Đại  Diện    

– Virginia :                                      
7 Liên Danh 21 Đại diện.

 Ghi chú: Những nhiệm kỳ trước đây, số Hội đoàn, Tổ chức ghi danh sinh hoạt với Cộng Đồng là 36 đơn vị, do đó cử tri bầu 12 liên danh gồm 36 vị Đại diện cá nhân. Lần bầu cử nhiệm kỳ 2016-2018, đến hôm nay đã có 40 Hội đoàn, Tổ chức ghi danh, do đó số Đại diện Cá Nhân cũng sẽ thay đổi cho tương ứng với số  đơn vị Hội đoàn, Tổ chức. Ủy Ban Bầu Cử sẽ chính thức công bố số Liên Danh sau ngày 10 tháng 6, 2016 (hạn chót các Hội Đoàn, Tổ chức nộp đơn ghi danh sinh hoạt với Cộng Đồng, và cá nhân nộp đơn ứng cử.)

5/ Lịch Trình Bầu Cử:
 
  – Ngày Bầu Cử:  Chủ Nhật 10 tháng 7 năm 2016
  
– Thời gian nhận đơn ứng cử: Kể từ ngày ra Thông Báo nầy
 đến hết ngày 10 tháng 6, 2016.
  – Công bố Liên Danh Ứng Cử lần thứ 1: Ngày 17/6/2016
  – Hạn chót nộp đơn khiếu nại ƯCV: Ngày 24/6/2016
  – Công bố Liên Danh Ứng Cử lần cuối cùng: Ngày 1/7/2016
  – Công bố Địa Điểm Bầu Cử: Ngày 3/7/ 2016
  – Công bố kết quả bầu cử sơ khởi: Ngày 12/7/ 2016
  – Hạn chót nộp đơn khiếu nại: Ngày 19/7/2016
  – Triệu tập giải quyết khiếu nại: Ngày 23/7/2016
  – Công bố kết quả chính thức: gày 26/7/2016

** Tổ chức Đại Hội Tân HĐĐD bầu Chủ Tịch , Đồng Chủ Tịch,  và Ủy Viên Thường Trực Cộng Đồng:  Chủ Nhật, ngày 4 tháng 9, 2016.
 
Thư từ liên quan đến cuộc bầu cử hay đơn xin ứng cử, ủng hộ tài chánh..v..v.. xin Quý Vị vui lòng ghi:  Vietnamese Community / UBBC và gởi về:

Ủy Ban Bầu Cử
P.O Box 2744
Hyattsville, MD 20784

Đóng góp ý kiến hay có câu hỏi, xin Quý Vị vui lòng gọi hay e-mail: 

Cell: 301-741-5834
E-mail: mailto:ubbc2016@aol.com

Trân trọng thông báo.
 
TM. Ủy Ban Bầu Cử
Bùi Mạnh HùngYou May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours